Zakres działania Straży Gminnej

Kategoria > Straż Gminna

 

ZAKRES DZIAŁANIA STRAŻY GMINNEJ

 

Do zadań Straży należy w szczególności:

1) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2) Kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, określonego odrębną uchwałą Rady Gminy Dobra, a w szczególności:

a) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń służących zbierania odpadów,

b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnianej do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,

c) oznaczenia budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości przez umieszczenie przy wejściu odpowiednich tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy.

3) Kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych.

4) Kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach (zabezpieczenie instalacji elektrycznej, sprawność hydrantów - dostęp do nich).

5) Kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach.

6) Kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych.

7) Kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.

8) Kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

9) Ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.

10) Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.

11) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

12) Współdziałanie z innymi organami kontroli, takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna, w szczególności w zakresie informowania o zauważonych przypadkach nie zabezpieczenia placów budowy, zauważonych przypadkach kradzieży drewna, itp.

13) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy.

14) Ochrona szkół i przedszkoli:

a) ochrona spokoju i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, a w szczególności:

- penetracje i kontrole terenów w celu wyeliminowania osób z zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci,

- zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się ( wulgarne słownictwo, palenie papierosów),

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie szkół ( prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg),

- ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami
w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych,

- prelekcje, pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami.

15) Ścisła współpraca z Policją wg właściwości dla terenu Gminy.

16) Ochrona urzędu i podległych gminnych  jednostek organizacyjnych.

17) Patrolowanie terenów zielonych.

18) Wykrywaniu i ustaleniu sprawców "dzikich" wysypisk śmieci.

19) Inne zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów prawa miejscowego.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej