Oświadczenie w sprawie dostępności

Kategoria > Dostępność

Gmina Dobra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.dobraszczecinska.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dobraszczecinska.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
    a) niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
    • mogą wystąpić sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,
    • dokumenty są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
    • dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    • niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    b) nieproporcjonalne obciążenie
    c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30 marca 2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu 29.03.2021r.
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu 31.03.2022r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2023r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 28.03.2024r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym bip@dobraszczecinska.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.02.2003r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej po dokonaniu istotnej zmiany ich zawartości: 27.01.2020r.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Szczecińskiej 16A w Dobrej:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przy schodach ( z lewej strony budynku ) znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie zainstalowany został dzwonek, który umożliwia zgłoszenie potrzeby skorzystania z windy. Winda obsługiwana przez pracownika Urzędu,
    • dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na pierwszym poziomie budynku,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przy schodach ( z lewej strony budynku ) znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie zainstalowany został dzwonek, który umożliwia zgłoszenie potrzeby skorzystania z windy. Winda obsługiwana przez pracownika Urzędu,
    • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
    • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
    • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, Wydział ds. Podatków:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
    • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
    • do wydziału prowadzą schody, co uniemożliwia obsługę osób niepełnosprawnych. Zapewniamy możliwość obsługi na parterze budynku,
    • w każdej sprawie pomoże Ci nasz pracownik.

 

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 39b w Dobrej, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji:
    • budynek parterowy, wejście bezpośrednio do wydziału,
    • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie, Wydział ds. Obywatelskich:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
    • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze  budynku,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 31 w Dobrej, Wydział ds. Ochrony Środowiska:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
    • w każdej sprawie pomoże Ci nasz pracownik.


Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie, Straż Gminna:
    • do wejścia do budynku prowadzą schody,
    • przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
    • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze  budynku,
    • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Wersja kontrastowa i skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada wersje kontrastowe (istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki).
TAB - przejście do kolejnej sekcji
ENTER – zatwierdzanie

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej