Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gminie Dobra

Kategoria > Pomoc prawna
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gminie Dobra

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji?

Nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w ww. zakresie, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy  w ww. zakresie.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywającej na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
 • sporządzenie  projektu  pisma  w  sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

Zakres nieodpłatnej mediacji obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące działalności Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych w Gminie Dobra znajdują się w poniższych załącznikach.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie odbywa się w klubie w Dołujach w każdą roboczą środę w godz. 12-16

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbywa się w klubie w Dołujach w każdy roboczy piątek w godzinach 11:15 - 15:15

Więcej informacji o bezpłatnej pomocy prawnej

Informacja o działalności PNPP i PNPO w Gminie Dobra (Dołuje) >> pobierz (doc)
Informacja na temat przekazywania opinii przez osoby uprawnione >> pobierz (doc)
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w zakresie NPP i NPO >> pobierz (doc)
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w zakresie NPP >> pobierz (doc)
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Polickiego >> pobierz (doc)
Informacja o zasadach i zakresie udzielania NPP i NPO >> pobierz (doc)
Karta informacyjna NPP >> pobierz (doc)
Karta informacyjna NPO >> pobierz (doc)
Karta informacyjna mediacja >> pobierz (doc)
Karta informacyjna OPP >> pobierz (doc)
Wzór karty pomocy cz. A i cz. B >> pobierz (pdf)

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej