Wpis do rejestru działalności regulowanej

Kategoria > Gospodarka odpadami

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra lub zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.

1. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797).
 6.  Rozporządzenie ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020.10)

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra. Wójt Gminy Dobra dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpis do rejestru, który powinien zawierać:  
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres
  2. albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  5. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych >> pobierz wniosek
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości >> pobierz plik (doc)
 3. Wniosek o wpis/ zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych - pobierz plik (doc)
 4. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych - pobierz plik (doc)

4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD – nie dotyczy

5. WYSOKOŚĆ OPŁATY

1) opłata za dokonanie wpisu – 50,00 zł,

2) opłata za zmianę wpisu (w przypadku rozszerzenia zakresu działalności) – 25,00 zł opłaty należy wnieść na rachunek Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

nr konta 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589, Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu/zmiany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

3) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003  Dobra w godzinach:

pon. 830 - 1630

wt., pt. 1030 - 1400

śr. czw. 700 - 1400

lub wpłacając na konto bankowe Urzędu Gminy: PKO Bank Polski SA Szczecin nr  46 1020 4795 0000 9602 0331 9589

 

6. TERMIN ODPOWIEDZI

Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z dokumentami. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

 

7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra

Tel. kontaktowy: (0-91) 311 34 87 lub 421 44 43

Urząd funkcjonuje:

 • poniedziałek 8:30 – 16:30
 • wtorek – piątek 7:00 – 15:00

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY – od wydanej decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt.1, art. 127 §1 i § 2 oraz 129 § 1 § 2 kpa).

 

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW

W Wydziale lub pocztą.

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

1) Dokumenty załączone do wniosku mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

2) W przypadku stwierdzenia braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3) W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy wniosek o wykreślenie z rejestru terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

4) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5) Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9i. i 9j. ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej