W dniu 28 kwietnia odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Dobra

Kategoria > Odznaczenia i tytuły
W dniu 28 kwietnia odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Dobra

W sesji uczestniczyli: wicestarosta Powiatu Polickiego Mariusz Sarnecki, goście z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Sołtysi i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra.

Jednym z punktów porządku obrad była Informacja na temat bezrobocia na terenie Gminy Dobra za rok 2016, obecny na sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pan Jan Sławczyński przedstawili prezentację obrazującą temat bezrobocia na terenie Powiatu Polickiego i Gminy Dobra.

Podczas sesji Radni przyjęli 11 uchwał:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie.
 • w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dołuje.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obejmującego działkę nr ½ i część działki nr 2 w obrębie Mierzyn 1.
 • w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębach: Mierzyn 2, Wołczkowo, Bezrzecze.
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za 2017 rok.

Z porządku obrad został zdjęty projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, projekt ten dotyczył przebiegu trasy linii 220kV Krajnik – Glinki na terenie Gminy Dobra.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami:

 • z realizacji zadań kultury w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2016
 • z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.03.2017r. do 31.03.2017r. 

Wicestarosta Mariusz Sarnecki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski wręczyli na ręce Wójt Teresy Dera nagrodę Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”.

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Polickiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Postawa godna naśladowania" >> pobierz (pdf)

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Polickiego "Postawa godna naśladowania" >> pobierz (pdf)

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej