Rażące nieprawidłowości gospodarowania odpadami komunalnymi

Kategoria > Straż Gminna
Rażące nieprawidłowości gospodarowania odpadami komunalnymi

Zdjęcie z kontroliW dniu 8 listopada 2023 r. do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie mieszkańców wskazujące na prawdopodobne spalanie odpadów w okolicy jednej z nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą. W rejon ten udał się ekopatrol. W wyniku podjętej kontroli okazało się, że z tyłu nieruchomości, stosunkowo blisko lasu, w miejscu niewidocznym i znacznie oddalonym od drogi, w kontenerze spalane były odpady komunalne. Firma posiadała umowę na odbiór wszystkich frakcji odpadów, niestety, zamiast w podstawianych kontenerach odpady komunalne gromadzone były na pryzmie. Wśród odpadów komunalnych znajdowały się także odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. W związku z ujawnionymi rażącymi nieprawidłowościami zostały nałożone 4 maksymalne mandaty karne. Ponadto właściciel nieruchomości został poinformowany, że prowadzona będzie systematyczna kontrola przestrzegania gospodarki odpadami komunalnymi.

Każda nieruchomość niezamieszkała (firmy) zobowiązana jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, a także ich gromadzenia zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. Jedynie nieruchomości, w których prowadzona jest działalność niepowodująca powstawanie odpadów komunalnych zwolnione są z takiego obowiązku (może to być np. działalność związana z pracą przy komputerze). Zabronione jest podrzucanie (umieszczanie) odpadów do pojemników z nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości mieszane, a więc zamieszkałe i jednocześnie na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. warsztaty samochodowe, zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, budowy itp.) zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za nieruchomość zamieszkałą oraz dodatkowo zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych. Brak zawarcia takiej umowy skutkuje z jednej strony postępowaniem administracyjnym, z drugiej strony grozi postępowaniem w sprawie o wykroczenie z art. 10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W takiej sytuacji może być nałożony mandat karny do 500 zł lub grzywna w sądzie do 5 000 zł.

 

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej