Klauzula informacyjna Straży Gminnej

Kategoria > Straż Gminna

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Straż Gminna w Dobrej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 r. poz. 1795 tj. z późn. zm.), zwanej dalej „DODO”.

Wskazane w ustawie cele przetwarzania danych osobowych to rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, stosowania kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Straż Gminna w Dobrej może przetwarzać dane osobowe również w innych celach niż powyżej wskazane,  jeśli uprawnienia takie wynikają z przepisów prawa. Przykładowo, dotyczy to sytuacji działań związanych z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia, poszukiwań osób zaginionych, pomocy bezdomnym, rekrutacji itp. W tym przypadku będą one przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1), zwane dalej „RODO”.

 • Informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Komendant Straży Gminnej w Dobrej, z siedzibą: Wołczkowo, ul. Lipowa 51, 72-003 Dobra. (zwany dalej „Komendantem”).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Marka Grąbczewskiego,

e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl; telefon: 91 3113048

Poza wskazanymi wyżej celami przetwarzania danych osobowych, Państwa dane mogą być niezbędne w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie naszej Gminy, przestrzegania i ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego,  ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie właściwości straży gminnej, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej i inne.

Dane osobowe konkretnej osoby które pozyskamy, mogą być przetwarzane na podstawie art. 10a ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych, ale również w zależności od przypadku, np. na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy z 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawy z 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

      oraz aktów wykonawczych do w/w. ustaw.  

 • Podstawą przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych mogą być przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, art. 9 ust. 2 lit. a, c)

Jak długo Komendant może przechowywać dane osobowe konkretnej osoby ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych zależnego od kryterium sprawy, do której realizacji są przetwarzane.  Tymi kryteriami są np. okresy postępowań administracyjnych, czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, postępowań sądowych, itp.

Komu Komendant może przekazywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którzy współuczestniczą i wspierają Komendanta w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, których celem jest rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, nakładania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (np. inne straże gminne, policja, sąd). Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom jeśli ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.  

Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z DODO, tj.:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na jej wniosek, prawo dostępu do jej danych osobowych, o ile Komendant nie odmówi lub nie ograniczy dostępu do danych. W takiej sytuacji informuje on osobę, której dane dotyczą, o przyczynach odmowy lub ograniczenia dostępu oraz o możliwości wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, może wnioskować o uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych oraz ich usunięcie - w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów DODO;

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody – zgodnie z przepisami RODO,  osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli Państwa zdaniem, ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będę też one przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej