Gospodarka odpadami na budowie

Kategoria > Straż Gminna

Straż Gminna w Dobrej zwraca uwagę na właściwą gospodarkę odpadami na terenie budowy. Problematykę tą regulują między innymi następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  3. Uchwała Nr XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra

Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych (tylko jeśli jest generalny wykonawca – może on wtedy scedować te obowiązki na kierownika budowy), przy budownictwie jednorodzinnym obowiązki te należą do właściciela. Do obowiązków tych należy min.:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; (art. 5 ust. 1 pkt 1
  • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra) (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy. o utrz. czyst.)
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. (art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy. o utrz. czyst.)
  • Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe winny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach typu big-bag) dostarczanych i odbieranych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, na koszt właściciela nieruchomości. Przedsiębiorcę należy wcześniej powiadomić o konieczności odbioru ww. odpadów w celu zamówienia stosownego pojemnika. (§ 1 pkt 4 regulaminu utrzymania czystości)
  • Zakaz spalania wszelkiego rodzaju odpadów. Zwracam także uwagę, że zakaz ten dotyczy także drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. (art.191 ustawy o odpadach)
  • Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych na wszystkie 5 frakcji. Obowiązek zawarcie umowy i selektywne zbieranie wynika z art. 5 ust.1 pkt 3,

Odpady komunalne na budowie

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, w tym przypadku budowy jest obowiązany do zawarcia stosownej umowy usługi odbioru odpadów komunalnych na wszystkie frakcje- art. 5 ust.1 pkt 3 u.u.c.p.g.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a u.u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g.;

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 u.u.c.p.g.;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g., lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b u.u.c.p.g.

W przypadku gdy postanowienia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1c u.u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa strony umowy do usunięcia uchybień, w terminie określonym w tym wezwaniu.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 6 ust. 5b u.u.c.p.g., umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., wygasa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 u.u.c.p.g.

Przepis art. 6 ust. 5b u.u.c.p.g. mówi wyraźnie o tym, co wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma zrobić, jeśli w wyniku kontroli pozyska wiedzę, że umowa na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (budowy) nie spełnia wymagań u.u.c.p.g. oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 10.05.2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. poz. 906).

Możliwe jest indywidualne ustalanie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz dostosowanie wielkości pojemnika / worka na odpady adekwatnie do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Obecny stan prawny nie pozwala właścicielowi nieruchomości – budowy na samodzielne zagospodarowanie odpadów, m. in. poprzez ich "połączenie" z odpadami budowlanymi w jednym kontenerze.

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków i zakazów jest wykroczeniem określonym w art. 10 ust.2 lub 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub art. 171 ustawy o odpadach i  art. 191 spalanie. W stosunku do sprawców ww. wykroczeń Straż Gminna w Dobrej posiada uprawnienia do nałożenia mandatu karnego lub też do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

Budowa domu mieszkalnego na potrzeby własne nie jest działalnością gospodarczą, jeżeli właściciel nieruchomości wznosi go samodzielnie. Jednakże, inwestor – właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za prawidłowe pozbywanie się odpadów komunalnych wytwarzanych w czasie realizacji inwestycji. Do czasu zakończenia budowy wznoszone nieruchomości są nieruchomościami niezamieszkałymi, stąd właściciele obowiązani są do zawarcia stosownej umowy usługi odbioru odpadów komunalnych na wszystkie frakcje.

Jeśli jednak właściciel nieruchomości wydał nieruchomość wykonawcy robót, to wykonawca ten, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą posiadający tytuł prawny do władania nieruchomością (prawo dysponowania nieruchomością) zawiera umowę na odbiór odpadów komunalnych, niezależnie od tego, czy zawarł w tej kwestii umowę z właścicielem nieruchomości.

Odpady budowlane

Jak wyżej wskazano gromadzenie tylko w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach typu big-bag) dostarczanych i odbieranych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej, odpady takie należy przekazywać do uprawnionego podmiotu (zakaz przekazywania przygodnym osobom) – obowiązki te spoczywają na wykonawcy robót.

W przypadku wytwarzania odpadów budowlanych, podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie ich jest wytwórca tych odpadów – przedsiębiorca będący wykonawcą robót, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 u.o. zdanie drugie wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Zatem, jeśli inwestor nie zawarł umowy z wykonawcą, w myśl której to on jest wytwórcą odpadów, odpowiedzialnym za zagospodarowanie tych odpadów jest wykonawca robót.

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej