Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu

Kategoria > Inwestycje 2024

Informacja z dnia 24.11.2021 r.

W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Gmina wyłoniła wykonawcę  prac projektowych. Zamówienie publiczne objęło zakresem prace dotyczące opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą terenową i jej uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.

We wrześniu br. Gmina podpisała umowę na powyższe prace projektowe z firmą METROPOLIS Sp. z o.o. Sp. k. posiadającą swoją siedzibę w Szczecinie przy ul. Narutowicza 12.

Wartość umowy wyraża się kwotą 300 120,00 zł brutto, a zakończenie prac projektowych planuje się na wrzesień 2022 roku.

Lokalizacja inwestycji budowy obiektu sportowego z basenem planowana jest na działce nr 66/144 o powierzchni 15186 m², położonej w Bezrzeczu, Gminie Dobra w obrębie ul. Górnej i Miodowej.

W projektowanym obiekcie zakłada się podział stref i pomieszczeń m.in. na:

- strefę wejściową wraz z małą gastronomią; basenową z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

oraz wydzielonymi pomieszczeniami:

- dla ratowników; SPA z saunarium; technicznymi, technologicznymi, magazynowymi oraz pomieszczeniami dla personelu z zapleczem sanitarnym.

 

Informacja z dnia 02.08.2022 r.

Zgodnie z zawartą umową, gmina oczekuje na dokumentację projektową dla zadania: "Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu.

 

Informacja z dnia 09.01.2023 r.

W związku z tym, że po akceptacji wykonanej i przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bezrzecze wystąpiły nieprzewidziane, ale istotne okoliczności  spowodowane działaniami wojennymi na terenie Ukrainy oraz wzrostem inflacji na terenie kraju, mające odzwierciedlenie we wzroście cen robót budowlanych, co znacznie wpływa na wzrost kosztów planowanej inwestycji na podstawie przyjętej koncepcji, wystąpiła konieczność zmiany koncepcji i całkowitego przemodelowania układu funkcjonalnego budynku poprzez pomniejszenie jego kubatury, w celu dostosowania jej oraz projektu do możliwości finansowych Gminy i obniżenia kosztów budowy obiektu, wobec czego Strony zgodnie postanowiły o przedłużeniu terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30 maja 2023 roku.

 

Informacja z dnia 25.05.2023 r.

Wykonawca projektu wprowadził do opracowania wszelkie sugestie, uwagi i zmiany wskazane przez Zamawiającego. Celem obniżenia kosztów realizacji inwestycji, przemodelowano i dostosowano budynek do głównych założeń funkcjonalnych obiektu oraz zakładanych możliwości budżetowych sfinansowania budowy obiektu przez Gminę.

Przewiduje się, że na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, w III kwartale br. Gmina uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wówczas, pomimo zabezpieczenia własnych środków finansowych dla zadania, Gmina będzie poszukiwała różnych możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. 

Działania te niejednokrotnie wspierają budżet Gminy i pomagają zaoszczędzić część własnych środków finansowych na realizację kolejnych zamierzeń inwestycyjnych.

 

Informacja z dnia 09.05.2024 r.

W dniu 07.05.2024 r. został przekazany plac budowy w ramach zadania inwestycyjnego budowa obiektu sportowego z basenem (forma budynku) wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej oraz urządzeniami zagospodarowania terenu, do realizacji na terenie działki nr ewid. 66/144 położonej przy ul. Górnej w Bezrzeczu, obręb Bezrzecze, gmina Dobra.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz.

Termin realizacji: do 16.10.2026 r.

Wartość kontraktu: 44.830.990,80 zł brutto

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej