JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH? Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), działalności gospodarcze (firmy).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: NIE BĘDĄ OBJĘTE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE GMINNYM SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW (WYCHODZĄ Z SYSTEMU), poza nieruchomościami stanowiącymi własność i będących we władaniu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (świetlice, placówki oświatowe, boiska). KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? Przepisy zaczną obowiązywać OD 1 STYCZNIA 2021 R

UWAGA!!! Z końcem grudnia 2020 r. deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zostanie automatycznie wygaszona.  

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIE OBJĘTEJ GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

  • właściciel zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej- https://bip.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/File/gospodarka%20odpadami/2017/wykaz%20przedsiebiorcow.pdf )
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie);
  • właściciel dostosowuje zawartą umowę do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra (wielkość pojemników, częstotliwość opróżniania),

*w tym zakresie będą prowadzone kontrole,

WAŻNE: o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Gminy, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji na adres: 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39 B  lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

  • do dnia 31 stycznia 2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
  • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

CO Z POJEMNIKAMI? Właściciel nieruchomości niezamieszkanej w uzgodnieniu z firmą, z którą zawrze umowę wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI !!!

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Straż Gminna oraz pracownicy urzędu gminy będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę. Przypominamy także, że obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne.

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach/workach w kolorach dedykowanych dla selektywnej zbiórki*.:

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów

 

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest pozbywać się:

  • zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie;
  • pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DO 10 GRUDNIA 2020 R. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UREGULOWAĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.

Dodatkowe informacje: 091 311 34 87 (sekretariat WGOKIE)
Pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Wydziału
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi i Egzekucji
Anna Budzyńska