Grafika przedstawiająca segregację śmieci

Konieczność przyjęcia nowych rozwiązań wymusiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z ubiegłego roku. Wchodzą one w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania :

 1. Nowy wzór deklaracji. Formularz umieszczony zostanie na stronie dobraszczecinska.pl>>GOSPODARKA ODPADAMI>>DEKLARACJA. Formularz należy pobrać, wypełnić, zapisać w formacie pdf, następnie podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać poprzez EPUAP jako załącznik do pisma.

W tej zakładce umieszczony zostanie również wzór wypełnionej deklaracji.

 1. Termin złożenia deklaracji - zgodnie z ustawą:

     Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie:

 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W przypadku metody jaka funkcjonuje w naszej gminie (od wody za rok poprzedni) termin - do 10 lutego.

Nie złożenie deklaracji w ustawowym terminie  zgodnie z art. 10 ust 2b może skutkować nałożeniem grzywny.

 1. Obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich.
  Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 1. Dwa razy do roku, podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości pakiet worków: 15 szt. niebieskich (na papier), 30 szt. żółtych (metal, plastik), 10 szt. zielonych (szkło) 25 szt. brązowych (na odpady kuchenne i odpady zielone), 10 szt. worków biodegradowalnych i kompostowalnych na odpady tylko kuchenne, zbierane w okresie zimowym grudzień – luty (w tych miesiącach z przed nieruchomości nie będą odbierane inne bioodpady). W pozostałych miesiącach (marzec – listopad) odpady kuchenne będą odbierane razem z odpadami zielonymi z ogrodów, w workach brązowych 120 l. Zbiórka choinek, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia z wyznaczonych punktów wywozowych lub w sposób ciągły będzie można je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.
 2. Zwiększona została częstotliwość odbioru bioodpadów: kwiecień - listopad jeden raz na tydzień, a grudzień - marzec raz na 2 tygodnie. Konieczność częstszego odbioru bioodpadów, także w okresie zimowym wynika z bezwzględnego zakazu umieszczania odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane.
 3. Wprowadzono ulgę w wysokość 0,80 zł od 1 m3 zużytej wody w opłacie dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji. Warunek to posiadanie kompostownika. Wymagania dot. kompostowania bioodpadów zawarte są w rozdziale 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
 4. Pozostawiono bez zmian wysokość stawki za 1 m3 zużytej wody, od której obliczana jest opłata miesięczna, która wynosi 4,80 zł.
 5. Brak możliwości spalania bioodpadów stanowiących odpady roślinne na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada. Spalanie bioodpadów jest  niezgodne z art. 31 ust.7 ustawy o odpadach, który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W naszej gminie bioodpady są objęte systemem segregacji jak i odbierana jest ich każda ilość wytworzona na terenie nieruchomości zamieszkałej, dlatego też ich spalanie jest zabronione.
 6. Regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi
  Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez urząd Gminy lub osobiście w Kasie Urzędu Gminy Dobra w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39 B w miejscowości Dobra.

Bieżące informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod telefonem: 91 424 44 90 lub 91 311 34 16

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zainstalowania aplikacji BLISKO. Szczegółowe informacje dotyczące samej instalacji znajdują się na stronie www.dobraszczecinska.pl/zakładka GOSPODARKA ODPADAMI/pod zakładka Harmonogram wywozu odpadów od osób fizycznych - APLIKACJA BLISKO. Dzięki aplikacji można między innymi sprawdzić harmonogram wywozu odpadów z danego adresu, uzyskiwać bieżące informacje dotyczące odbioru odpadów oraz zasady prawidłowej segregacji.