W sesji uczestniczyli: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra, Wicestarosta Joanna Napiwodzka oraz Mieszkańcy.

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.
- uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025.
- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
- w sprawie
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025.
- w sprawie zaniechania inwestycji
- w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2020r.

- w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
- w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych forma wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.
- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obejmującego teren przy ulicy Genewskiej w obrębie Mierzyn.
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2020.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2020.
- rozpatrzono 15 skarg na działalność Wójta Gminy.

 

Ponadto Radni zapoznali się z:

  • sprawozdaniem z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019;
  • sprawozdaniem z działalności Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy;
  • sprawozdaniem z działalności Komisji Finansów i Budżetu;
  • sprawozdaniem z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia;
  • sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej;
  • sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

Ewelina Ziółko

 

  • DSC_0001
  • DSC_0008
  • DSC_0015