Logotypy programu Zdalna Szkoła +

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 54 972,40 zł i jest przeznaczone na zakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu dla uczniów i nauczycieli trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

WÓJT
Teresa Dera

Logotypy projektu

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 79 999,98 zł i jest przeznaczone na zakup 29 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu do niżej wymienionych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania:

Herb Gminy DobraNowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie, które zgodnie z uchwałą Nr XII/172/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. powstaje z dniem 01 września 2020 r. (w ramach Zespołu Przedszkoli w Mierzynie), dopiero z tym dniem może zatrudniać nowych nauczycieli. W związku z tym, przesunięcie o tydzień rozpoczęcia zajęć dla dzieci w naszej nowej placówce przedszkolnej jest podyktowane potrzebą kompleksowego przygotowania nowego zespołu pracowników przedszkola i samego budynku do nowych warunków pracy.

Z uwagi na fakt, iż wstęp do budynku do 06 września 2020 r. mają tylko pracownicy, wszelką korespondencję i pisma kierowane do naszej placówki prosimy umieszczać w znajdującym się w przedsionku pojemniku z napisem „Dokumenty dla Przedszkola nr 1 w Mierzynie”.

Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 885 39 02 w godzinach 7.00-15.00 oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobisty kontakt z pracownikami Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty. Bardzo proszę o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Dyrektor
Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Beata Kropidłowska

Wszystkie publiczne szkoły podstawowe w gminie Dobra opublikowały już informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Szkoły wdrożyły zarządzenia MEN i GIS związane z epidemią koronawirusa. Dyrektorzy poinformowali o wprowadzonych obostrzeniach. Szczegóły dotyczące funkcjonowania placówek po rozpoczęciu roku będą opublikowane w poniedziałek na stronach internetowych szkół i w dzienniku elektronicznym.

WykrzyknikUprzejmie informuję, że zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 rozpoczną się od dnia 07 września 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 17:00.

Przyczyną przesunięcia rozpoczęcia zajęć Państwa dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie są względy zapewnienia pełnego bezpieczeństwa higienicznego i względy organizacyjne, w szczególności:

  • powierzenie nauczycielowi przedszkola pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie może nastąpić z dniem 01 września 2020 r.;
  • potrzeba przygotowania, nowo zatrudnianych z dniem 01 września 2020 r., pracowników (w szczególności nauczycieli i pomocy nauczycieli) do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i konieczność zapoznania ich z organizacją pracy i nowym budynkiem przedszkola;
  • pełne dostosowanie nowego budynku przedszkola do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii i przygotowanie pracowników do związanych z tym zadań.

Nowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie, które zgodnie z uchwałą Nr XII/172/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. powstaje z dniem 01 września 2020 r. (w ramach Zespołu Przedszkoli w Mierzynie), dopiero z tym dniem może zatrudniać nowych nauczycieli.

W związku z tym, przesunięcie o tydzień rozpoczęcia zajęć dla dzieci w naszej nowej placówki przedszkolnej jest podyktowane potrzebą kompleksowego przygotowania nowego zespołu pracowników przedszkola i samego budynku do nowych warunków pracy. Naszym celem jest, aby nowy personel, który będzie odpowiedzialny za  bezpieczeństwo Państwa dzieci był w pełni gotowy do pracy i świadczenia najlepszej opieki najmłodszym, a budynek spełniał najwyższe stawiane przed nim wymogi.

Zwracam się z prośbą do Państwa o cierpliwość i  wyrozumiałość.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

 

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

Zdjęcie z rozpoczecia roku szkolnego w Mierzynie w 2016 rokuJuż 1 września odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w szkołach podstawowych na terenie gminy Dobra. Z racji wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji związanych z epidemią koronawirusa, każda ze szkół dopasowała rozpoczęcie roku do swoich możliwości lokalowych. Poniżej przedstawimy zasady dla poszczególnych miejscowości.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej >> pobierz (pdf)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu:

Informacje ogólne >> pobierz (pdf)

Informacje dla rodziców, uczniów i partnerów >> pobierz (pdf)

Wejścia:

Wejścia do szkoły w Bezrzeczu

Publiczna Szkoła Szkoła im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie >> pobierz (pdf)

Wejścia:

Wejścia do szkoły w Mierzynie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach >> pobierz (pdf)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach >> pobierz (pdf)

Podkategorie