Wójt Gminy Dobra gratuluje nowej Dyrektor Przedszkola w MierzynieW dniu 01.09.2021 r. zarządzeniem Nr 116/2021 z dnia 31.08.2021 r. Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera powierzyła pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Pani Beacie Nowickiej.

Pani Beata Nowicka od 01 września 2015 r. była zatrudniona w Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, który z dniem 01 września 2020 r. został przekształcony w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, a następnie włączone w Zespół Przedszkoli w Mierzynie. W okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. pełniła funkcję Wicedyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Wniosek składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 r.

Uchwała - pobierz

Zarządzenie - pobierz

Wniosek – pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32, tel. 91 311 37 38.

                                                                          Joanna Hrabska

                                                                         p.o. Kierownika ZEAS w Dobrej

życzenia Wójta Gminy Dobra dla uczniów i przedszkolaków

Podziękowania dla pracowników oświaty z racji zakończenia roku szkolnego

Ogłoszenie o konkursie

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Zatrudnienie/ Konkursy na dyrektorów - bezpośredni link do oświadczeń.

SZANOWNI RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00.

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 28.04.2021 r. do 30.04.2021 r.  do godz. 14:00 odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej może odbywać się w następujący sposób:

Herb Gminy DobraSZANOWNI RODZICE

Od dnia 17 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

  • 17.03.2021 r. – 31.03.2021 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
  • 27.04.2021 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
  • do 30.04.2021 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej
  • 07.05.2021 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
  • 07.05.2021 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie.

Podkategorie