Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

Zdjęcie z rozpoczecia roku szkolnego w Mierzynie w 2016 rokuJuż 1 września odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w szkołach podstawowych na terenie gminy Dobra. Z racji wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji związanych z epidemią koronawirusa, każda ze szkół dopasowała rozpoczęcie roku do swoich możliwości lokalowych. Poniżej przedstawimy zasady dla poszczególnych miejscowości.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej >> pobierz (pdf)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu:

Informacje ogólne >> pobierz (pdf)

Informacje dla rodziców, uczniów i partnerów >> pobierz (pdf)

Wejścia:

Wejścia do szkoły w Bezrzeczu

Publiczna Szkoła Szkoła im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie >> pobierz (pdf)

Wejścia:

Wejścia do szkoły w Mierzynie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach >> pobierz (pdf)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach >> pobierz (pdf)

 Uprzejmie proszę, aby każde dziecko przychodzące w pierwszym dniu do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie lub Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie, było zaopatrzone w:

  • kapcie wsuwane lub zapinane na rzepy. Jeśli dziecko potrzebuje obuwia ortopedycznego – proszę mu je zapewnić. Niedopuszczalne są jakiekolwiek klapki np. typu „japonki”;
  • podpisany czytelnie i trwale worek z 1-2 kompletami zapasowego ubrania, w tym: bielizna osobista, bluzka, skarpety/rajstopy, spodnie/spódniczka). Jeśli rodzic w danym dniu ma do zabrania worek z brudnymi ubraniami, jest zobowiązany do przyniesienia czystego kompletu w następnym dniu roboczym;
  • pudełko z wyciąganymi chusteczkami higienicznymi i 1 paczkę tzw. „mokrych chusteczek”.

Jednocześnie proszę o podpisywanie ubrań dziecka, obuwia, kapci, trwale i wyraźnie (zdarzają się jednakowe ubranka), w celu uniknięcia zamiany ubrań.

Szanowni Państwo!!!

Z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii Covid 19 z przykrością informuję, że nie możemy zorganizować „Dni adaptacyjnych” w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, w skład którego wchodzą Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, do których zakwalifikowało się Państwa dziecko.

Jest to czas trudny dla nas wszystkich, dlatego współpraca i zrozumienie trudności wynikających z warunków obiektywnych, na które nie mamy wpływu, pomogą nam przetrwać ten trudny okres.

Nie zapominajmy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za spokój i bezpieczeństwo najmłodszych, których musimy chronić i nie narażać na niepotrzebny stres.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i apelem, abyście wsparli organizację pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w pierwszych dniach jego działalności. Proszę o:

Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2020 r.

Uchwała - pobierz

Zarządzenie - pobierz

Wniosek – pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 15.

 

                                                                                   Joanna Hrabska

                                                                        p.o. Kierownika ZEAS w Dobrej

Podziękowania Wójta Gminy Dobra dla Dyrektorów, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych

Życzenia dla uczniów od P. Wójt na zakończenie roku szkolnego

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 03 czerwca 2020 r. rozpocznie się uzupełniająca elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2020/2021. Nabór uzupełniający dotyczy utworzonego oddziału przedszkolnego PSP Rzędziny.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

03.06.2020 r. – 08.06.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

16.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

do 18.06.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

19.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

19.06.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne:

Podkategorie