"Marzenia się spełniły" - takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu, rozbudowanej, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w dniu 3 września 2018r. 

 

Wójt  Gminy  Dobra  Teresa  Dera  i  Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej K. I. Gałczyńskiego w Dobrej Beata Szałkiewicz

zapraszają  mieszkańców  Gminy  Dobra

na  uroczyste  otwarcie Publicznej  Szkoły  Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego  w  Dobrej,

które  odbędzie  się  w  dniu  3  września  2018 r. o  godz.  14:00  w  sali gimnastycznej szkoły przy ul. Poziomkowej  5.

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 514,00 zł, a od 01.10.2018 r. kwota wzrośnie do 528,00 zł w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

26 lipca 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Mierzynie”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola w Mierzynie, przy ul. Kolorowej dla 225 dzieci, w którym umiejscowione będą: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażone w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia funkcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, portiernia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Termin budowy przewidziano do dnia 31.05.2020 r. 

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu zapraszam na stronę: www.bip.dobraszczecinska.pl - zakładka: zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony do  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2018 r.

Z uwagi na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych nastąpiła zmiana zarządzenia oraz wzoru wniosku.

Uchwała >> pobierz (pdf)

Zarządzenie >> pobierz (pdf)

Wniosek  >> pobierz (doc)

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 17.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

W dniu 22 czerwca 2018 r. w szkołach powadzonych przez Gminę Dobra odbyły się uroczyste apele, podczas których uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum zakończyli naukę w roku szkolnym 2017/2018.

Oprócz odebrania świadectw, był to też dobry moment, aby nagrodzić i wyróżnić najlepszych uczniów, a także podziękować wszystkich nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud włożony w edukację młodych mieszkańców naszej gminy.

W maju br. zakończył się nabór do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanie było bardzo duże, największe do punktu przedszkolnego
w Mierzynie, najmniejsze zaś do oddziału przedszkolnego w szkole w Rzędzinach. Ponieważ większość z rodziców nie wskazywało placówki drugiej preferencji, dużo dzieci zostało wpisanych na listę rezerwową.

Kolejnym etapem jest przekazanie przez dyrektorów szkół, Wójtowi Gminy Dobra list dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych przez siebie placówek oświatowych.

Następnie wszystkim dzieciom, które wzięły udział w naborze, objętym wychowaniem przedszkolnym zostaną wskazane miejsca, w których będą mogły odbywać realizację wychowania przedszkolnego najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej

W marcu 2018 r. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach zakupiony został komputer przenośny oraz zestaw interaktywny, w skład którego wchodzi projektor oraz tablica multimedialna. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 10 000,00 zł brutto. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Dobra.

Zdjęcia udostępnione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Rzędzinach. 

 

Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej

Podkategorie