Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w godz. 7:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w godz. 7:00-15:30.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

"Marzenia się spełniły" - takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu, rozbudowanej, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w dniu 3 września 2018r. 

 

Wójt  Gminy  Dobra  Teresa  Dera  i  Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej K. I. Gałczyńskiego w Dobrej Beata Szałkiewicz

zapraszają  mieszkańców  Gminy  Dobra

na  uroczyste  otwarcie Publicznej  Szkoły  Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego  w  Dobrej,

które  odbędzie  się  w  dniu  3  września  2018 r. o  godz.  14:00  w  sali gimnastycznej szkoły przy ul. Poziomkowej  5.

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 514,00 zł, a od 01.10.2018 r. kwota wzrośnie do 528,00 zł w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

26 lipca 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Mierzynie”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola w Mierzynie, przy ul. Kolorowej dla 225 dzieci, w którym umiejscowione będą: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażone w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia funkcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, portiernia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Termin budowy przewidziano do dnia 31.05.2020 r. 

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu zapraszam na stronę: www.bip.dobraszczecinska.pl - zakładka: zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony do  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2018 r.

Z uwagi na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych nastąpiła zmiana zarządzenia oraz wzoru wniosku.

Uchwała >> pobierz (pdf)

Zarządzenie >> pobierz (pdf)

Wniosek  >> pobierz (doc)

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 17.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

W dniu 22 czerwca 2018 r. w szkołach powadzonych przez Gminę Dobra odbyły się uroczyste apele, podczas których uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum zakończyli naukę w roku szkolnym 2017/2018.

Oprócz odebrania świadectw, był to też dobry moment, aby nagrodzić i wyróżnić najlepszych uczniów, a także podziękować wszystkich nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud włożony w edukację młodych mieszkańców naszej gminy.

Podkategorie