INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 09 stycznia 2020 r. od godz. 8:00  do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
    czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 70, w tym:

    - 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
    czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 35, w tym:

   - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

   - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
    czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 35, w tym:

    - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
    czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 70, w tym:

    - 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
     czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
     liczba miejsc: 35, w tym:

     - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

     - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2013 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

W dniu 28 listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej odbyło się uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy Dobra Teresę Dera oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobra Bartłomieja Milucha stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

W tym roku wpłynęło ogółem 23 wnioski. Rozpatrzono pozytywnie 15 wniosków, natomiast 8 wniosków nie spełniało kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzę wszystkim Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jak najlepsze efekty, satysfakcję i świadomość budowy fundamentów do lepszej przyszłości.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

WÓJT GMINY DOBRA

Teresa Dera

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2019 r.

Uchwała - pobierz

Zarządzenie - pobierz

Wniosek – pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 17.

 

Joanna Hrabska
p.o. Kierownika ZEAS w Dobrej 

 

Informuję, że w związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZNP strajku z dniem 29 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra będą odbywały się zgodnie ustalonymi planami zajęć. 

Dyrektorzy szkół poinformowali o tym rodziców na stronach internetowych szkół.   

Dziękuję rodzicom za okazaną wyrozumiałość w trakcie trwania akcji strajkowej.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zakończył się ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm ) w szkołach podstawowych, z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna.

Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych będą  w tych dniach prowadzone zajęcia opiekuńcze.  

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 rozpoczął się zgodnie z planem egzamin ósmoklasisty we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Także Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej zmieniła godziny pracy Klubu w Rzędzinach, który jest czynny od poniedziałku od godz. 7:00 do godz. 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez klub lub świetlice.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej (od godz. 7:00), 3 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie (od godz. 7:00) oraz 1 osobę do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 7:00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych szkół).

Jak do tej pory rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

                                                                                              Wójt Gminy Dobra

 

 

Za nami trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, w szkole w której funkcjonują jedyne w Gminie Dobra oddziały gimnazjalne. Z przekazanych informacji przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy III gimnazjum przystąpili do egzaminu.

            To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra w dalszym ciągu na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Dyrektorzy szkół na kolejnym już spotkaniu dotyczącym akcji strajkowej w dniu 12 kwietnia br. poinformowali, iż egzamin ósmoklasisty we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra odbędzie się zgodnie z planem.

W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny zwrócili się z prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość i zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie, z uwagi na trwający strajk oraz egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. gdyż, z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Także Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej zmieniła godziny pracy Klubu w Rzędzinach, który będzie czynny od poniedziałku do środy w godz. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez klub lub świetlice.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała na poniedziałek 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej (od godz. 7:00), 3 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie (od godz. 7:00) oraz 1 osobę do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 7:00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych szkół).

Jak do tej pory rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

                                                                                              Wójt Gminy Dobra

Podkategorie