Szanowni Państwo!!!

Z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii Covid 19 z przykrością informuję, że nie możemy zorganizować „Dni adaptacyjnych” w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, w skład którego wchodzą Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, do których zakwalifikowało się Państwa dziecko.

Jest to czas trudny dla nas wszystkich, dlatego współpraca i zrozumienie trudności wynikających z warunków obiektywnych, na które nie mamy wpływu, pomogą nam przetrwać ten trudny okres.

Nie zapominajmy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za spokój i bezpieczeństwo najmłodszych, których musimy chronić i nie narażać na niepotrzebny stres.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i apelem, abyście wsparli organizację pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w pierwszych dniach jego działalności. Proszę o:

Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2020 r.

Uchwała - pobierz

Zarządzenie - pobierz

Wniosek – pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 15.

 

                                                                                   Joanna Hrabska

                                                                        p.o. Kierownika ZEAS w Dobrej

Podziękowania Wójta Gminy Dobra dla Dyrektorów, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych

Życzenia dla uczniów od P. Wójt na zakończenie roku szkolnego

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 03 czerwca 2020 r. rozpocznie się uzupełniająca elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2020/2021. Nabór uzupełniający dotyczy utworzonego oddziału przedszkolnego PSP Rzędziny.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

03.06.2020 r. – 08.06.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

16.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

do 18.06.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

19.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

19.06.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne:

 SZANOWNI RODZICE 

Informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2020 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 29 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00.

Następnie w dniu 05.05.2020 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Kierownik ZEAS

UWAGA!!!

Do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 1172 z późn. zm.);
  • prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. po 1111 z późn. zm.).

Ponadto do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego dołącza się również dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych określonych w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r.  sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra:

Dobra, dnia 16 marca 2020 r.

 

Rekrutacja elektroniczna rozpoczęta!

 

Od dziś ruszyła po raz pierwszy elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2020/2021.

Dla przypomnienia dodam, iż rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

 

www.nabor.pcss.pl/dobra.

 

Informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Szkolnictwo, na stronie www.nabor.pcss.pl/dobra
w zakładce Dokumenty oraz na stronach internetowych szkół:

- www.pspbezrzecze.pl,

- www.pspdobra.neostrada.pl,

- www.pspdoluje.edupage.org,

- www.pspmierzyn.pl

- www.psprzedziny.pl

Szczegółowe informacje w sprawie naboru uzyskać można w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 797 137 666).

 

 WÓJT

Teresa Dera

Podkategorie