Herb Gminy DobraZgodnie z uchwałą Nr XLIII/557/2023 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 3231), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2022/2023.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra, którzy po zakończeniu klasyfikacji rocznej spełniają jeden z poniższych warunków:

Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zatrudnienie - konkursy na dyrektorów –2023. Bezpośredni link do ogłoszenia tutaj.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023 r. godz. 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 37 38.

Wójt Gminy Dobra

Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zatrudnienie - konkursy na dyrektorów –2023. Bezpośredni link do ogłoszenia tutaj.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2023 r. godz. 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 37 38.

Wójt Gminy Dobra

Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zatrudnienie - konkursy na dyrektorów –2023. Bezpośredni link do ogłoszenia tutaj.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2023 r. godz. 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 37 38.

Wójt Gminy Dobra

Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zatrudnienie - konkursy na dyrektorów –2023. Bezpośredni link do ogłoszenia tutaj.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023 r. godz. 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 37 38.

Wójt Gminy Dobra

SZANOWNI RODZICE

W dniu 05 maja 2023 r. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

SZANOWNI RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2023 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 27 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 w formie pisemnego oświadczenia.

Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Następnie w dniu 05 maja 2023 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych i zespołu przedszkoli listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 07 marca 2023 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

07.03.2023 r. – 22.03.2023 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

20.04.2023 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej do 27.04.2023 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

05.05.2023 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

05.05.2023 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne: 

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39,

oraz w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25, tel. 91 885 39 02 w sprawie naboru do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie.

Podkategorie