26 marca 2015r. podczas obrad IV sesji Rady Gminy Dobra wręczone zostały  nagrody za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2014 roku. Nagrodzono 40 zawodników.

 

Na sesji w dniu 26 marca 2015r. wręczone zostały stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nagrodzono 27 stypendystów w różnych dziedzinach wśród, których znalazły się: taniec, muzyka, działalność teatralna, malarstwo.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem. Termin składania wniosków upływa 20 września 2014 r.