SZANOWNI RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00.

Następnie w dniu 07.05.2021 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych i zespołu przedszkoli listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół podstawowych i zespołu przedszkoli, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Wójt
Teresa Dera