Od dnia 25 marca 2019 r. rozpocznie się nabór do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019:


1) Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Koralowej 61B/17-61C/16;

2) Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, przy  ul. Słoneczny Sad 24;

3) Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30;

4) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3;

5) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego  w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5;

6) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, przy ul. Żubrzej 5.

7) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27;

8) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6.

 

WAŻNE DATY:

25.03.2019 r. – 08.04.2019 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

16.04.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 25.04.2019 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

26.04.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:

    1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
    2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
    3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
    4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, tel. 91 483 13 40;
    5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39.

W rekrutacji o przyjęcie do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2013-2016 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym punkcie przedszkolnym lub tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2019 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2014-2016. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe):

    1) wielodzietność rodziny kandydata;
    2) niepełnosprawność kandydata;
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

    1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);
    2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
    3) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);
    4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, określone w uchwale Nr III/39/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1398):

    1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;
    2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko  – 10 pkt;
    3) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt;
    4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt;
    5) dziecko, którego rodzeństwo będzie nadal kontynuować edukację przedszkolną w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 7 pkt;
    6) dziecko urodzone w 2014 r., które nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym – 10 pkt (starające się o miejsce w punkcie przedszkolnym);
    7) dziecko urodzone w 2013 r. – 50 pkt (starające się o miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

    1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);
    2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Oświadczenie nr 4);
    3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;
    4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra (Oświadczenie nr 5);
    5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego (Oświadczenie nr 6);
    6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka urodzonego w 2014 r. o tym, iż nie było ono wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym (Oświadczenie nr 7a).

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

    1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);
    2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Oświadczenie nr 4);
    3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;
    4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra (Oświadczenie nr 5);
    5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej (Oświadczenie nr 6);
    6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka (Oświadczenie nr 7b).

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

    1) żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;
    2) może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna
z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
    3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn zm.).

Informacje dodatkowe:
    1) można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszej oraz drugiej preferencji, a także trzeciej preferencji;
    2) wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wersji papierowej składa się wyłącznie w placówce pierwszej preferencji;
    3) w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;
    4) rekrutacja obejmuje tylko punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dobra;
    5) każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
    6) wniosek do punktu przedszkolnego dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, przy ul. Daniela 18 i sekretariacie Publicznej Szkoły

Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 i natomiast wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, przy ul. Daniela 18, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 i sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6 oraz na stronach internetowych szkół:

- www.pspbezrzecze.pl,
- www.pspdobra.neostrada.pl,
- www.pspdoluje.edupage.org,
- www.pspmierzyn.pl,
- www.psprzedziny.pl.

a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Szkolnictwo;
    7) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
    8) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl, wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku;
    9) osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu udokumentowania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego winny przedłożyć oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego miejscowo na miejsce położenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - pobierz (pdf)

Wzór wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego - pobierz (pdf)

Wzory oświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

1) oświadczenie nr 1 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra - pobierz (pdf)
2) oświadczenie nr 4 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - pobierz (pdf)
3) oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra - pobierz (pdf)
4) oświadczenie nr 6 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej - pobierz (pdf)
5) oświadczenie nr 7a – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka urodzone w 2014 r. o tym, iż nie było ono wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym - pobierz (pdf)
6) oświadczenie nr 7b – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka - pobierz (pdf)

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie nr 2 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz (pdf)
2) oświadczenie nr 3 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - pobierz (pdf)


WÓJT
Teresa Dera


Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - pobierz (pdf)
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra - pobierz (pdf)
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra - pobierz (pdf)
Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra - pobierz (pdf)
Harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz (pdf)
Harmonogram naboru do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz (pdf)