Od dnia 03 kwietnia 2015 r. rozpocznie się nabór do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów zamieszkałych w Bezrzeczu i Wołczkowie.

Ważne daty:
- 03.04.2015 r. – 23.04.2015 r. – składanie przez rodziców wniosków do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami
- 16.06.2015 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
- 17.06.2015 r. – 19.06.2015 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
- 22.06.2015 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE na rok szkolny 2015/2016 - pobierz plik .pdf

W rekrutacji o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Bezrzeczu i Wołczkowie urodzone w roku 2010 tj. w wieku 5.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 483 13 40.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 20b ustawy o systemie oświaty wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
1) oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Dobra (oświadczenie Nr 1);
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie Nr 2);
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
4) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3);
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci otrzymają taką sama liczbę punktów, a oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, określone w uchwale Nr III/45/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 798):
1) dziecko rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkujących na terenie Gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo, uczących się  w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
3) dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt;
4) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt;
5) dziecko, które wraz z rodzeństwem uczestniczy w rekrutacji w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 2 pkt;
6) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 1 pkt.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:
1) oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (oświadczenie nr 4);
2) oświadczenie rodzica kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego (oświadczenie nr 5);
3) oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (oświadczenie nr 6);
4) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1) żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;
2) może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Informacje dodatkowe:
1) wniosek dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 i sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 oraz na stronach internetowych szkół:
- www.pspbezrzecze.pl,
- www.pspmierzyn.pl,
a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce  Klasa „O” przy PSP Mierzyn.
2) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie składa się w wersji papierowej wraz z załącznikami wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27;
3) w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;
4) rekrutacja obejmuje tylko oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27;
5) rekrutacja obejmuje dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2010) zamieszkałe w Bezrzeczu i Wołczkowie;
6) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego;
7) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl,
- wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku;
8) osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu udokumentowania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego winny przedłożyć oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego miejscowo na miejsce położenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wzory oświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:
1) oświadczenie nr 4 – oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodzica kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego;
3) oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:
1) oświadczenie nr 1 – oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Dobra;
2) oświadczenie nr 2 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
3) oświadczenie nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Do pobrania:

UCHWAŁA NR III/45/2015 RADY GMINY DOBRA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2015

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego.