Do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie mieszkańca wskazujące na wyrzucone odpady komunalne na prywatnej działce w miejscowości Dołuje w pobliżu ulicy Antylopy. Strażnicy gminni nie ujawnili sprawcy wykroczenia. Z analizy miejsca wyrzucenia odpadów oraz ich charakteru wynikało jednoznacznie, że muszą one pochodzić z jednej z nieruchomości znajdującej się w niedalekiej okolicy, która nie ma złożonej deklaracji i pojemnika na odpady lub jest w trakcie budowy. Dokonano sprawdzeń kilkudziesięciu nieruchomości w zakresie dopełnienia złożenia deklaracji.  W wyniku tych czynności wytypowano kilka konkretnych nieruchomości do szczegółowej kontroli. Jedna z nich była zamieszkana przynajmniej od kilku miesięcy. Brak pojemnika i złożonej deklaracji. Właściciel został ukarany mandatem karnym i zobowiązany do złożenia deklaracji. Oczywiście nie można jednoznacznie przypisać, że wyrzucone odpady pochodziły z tej nieruchomości, gdyż w takiej sytuacji nałożony zostałby dodatkowy mandat karny.

Gorące podziękowania dla okolicznych mieszkańców i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno za uprzątnięcie śmieci.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

 

Straż Gminna w Dobrej w rejonie miejscowości Bezrzecze ujawniła dwa dzikie wysypiska śmieci. Wstępne oględziny wskazywały na całkowicie odmienny charakter odpadów, co oznacza, że pochodzą one z różnych źródeł. Szczegółowe przejrzenie śmieci pozwoliło na odnalezienie szeregu drobnych dowodów wskazując jednoznacznie, że odpady pochodzą z jednej z kilku firm ze Szczecina, które zajmują się określoną wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do jednoznacznego ustalenia, z której konkretnie firmy odpady zostały wywiezione. W tej sprawie zwrócono się o udzielenie odpowiedzi do merytorycznej komórki w Urzędzie Miasta Szczecin oraz skierowano pisma do kilku mieszkańców Szczecina, którzy na podstawie ujawnionych dowodów mogą mieć wiedzę co do nazwy firmy. Uzyskane odpowiedzi pozwolą na ustalenie konkretnej firmy, która przyczyniła się do wyrzucenia odpadów. Osoba odpowiedzialna bezwzględnie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej oraz zobowiązana do uprzątnięcia śmieci.

W dniu 30 listopada strażnik gminny nie świadcząc w tym dniu pracy ujawnił w miejscowości Dobra w podstawionym kontenerze na odpady zielone inne odpady. Była to duża ilość odpadów komunalnych, w tym szereg dokumentów papierowych z danymi osobowymi. Część dowodów wskazujących na potencjalnego sprawce została zabezpieczona. W dniu 02 grudnia na miejscu strażnicy gminni dokonali dokładnych oględzin kontenera i pozostawionych w nim odpadów. Zostały wszczęte czynności wyjaśniające w celu ustalenia i ukarania sprawcy wykroczenia.

Ujawnione dane osobowe wskazywały na mieszkańca Szczecina. Otrzymał on wezwanie do zgłoszenia się do Straży Gminnej w Dobrej. W rozmowie telefonicznej wskazał, że odpady pochodzą z Niemiec, z miejscowości Boock, gdzie posiadał on nieruchomość, ale ją sprzedał także obywatelowi polskiemu - mieszkańcowi Szczecina.

W dniu 13.12.2019 r. zgłosił się na wezwanie właściciel nieruchomości, skąd pochodziły odpady. Został on ukarany maksymalnym mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

Straż Gminna w Dobrej prowadzi kontrole nieruchomości pod kątem wywiązywania się ich właścicieli z obowiązku złożenia deklaracji na odbiór odpadów i posiadania pojemnika. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przygotował listę kilkudziesięciu nieruchomości, które w roku 2019 mają już zużycie wody, a nie widnieją w gminnym systemie odbioru odpadów. Na kilkanaście przeprowadzonych kontroli okazało się, że znaczna część nieruchomości jest jeszcze niezamieszkała – jest w budowie. Niestety, w 6 przypadkach strażnicy gminni stwierdzili, że właściciele tych nieruchomości nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji i wyposażenia nieruchomości w pojemnik. Tłumaczenia generalnie były podobne - śmieci wożone były do starego miejsca zamieszkania w Szczecinie, do pracy itp. W jednym przypadku nieruchomość posiadała własny pojemnik na odpady (bez logo firmy). Okazało się, że odpady z tego pojemnika przekazywane były do pobliskiej nieruchomości, gdzie mieszkają rodzice i stamtąd dopiero odbierane. Według wstępnych ustaleń po zużyciu wody i ścieków proceder ten trwał dość długo. Wszyscy właściciele nieruchomości zostali ukarani mandatami karnymi. Brak złożenia deklaracji i brak pojemnika na odpady komunalne jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2 i 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za co grozi mandat karny w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł w postępowaniu sądowym. Z każdej kontroli sporządzany jest protokół i przekazywany do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. Właścicielowi nieruchomości wyznaczany jest termin 7 dni na złożenie deklaracji.

W dniu 25 października do Straży Gminnej wpłynęła informacja o mężczyźnie, który wyrzucił w m. Bezrzecze do podstawionego kontenera na odpady zielone inne odpady. Fakt ten został zarejestrowany przez zgłaszającego. Na miejscu strażnicy gminni ujawnili odpady agd, remontowe oraz kwalifikujące się jako zużyty sprzęt elektryczny. Błyskawicznie wszczęte ustalenia doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia. Został on ukarany mandatem karnym i zobowiązany do natychmiastowego zabrania śmieci. Odpady takie powinny zostać przekazane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W dniu 27 września 2019 r. Straż Gminna w Dobrej dokonała usunięcia z parkingu przy boisku sportowym w Wołczkowie porzuconego pojazdu marki mercedes. Pojazd ten stał w tym miejscu od kilku miesięcy. Był otwarty, rozpoczęły się próby jego rozbiórki. Procedura postępowania w podobnych sytuacjach jest identyczna. Jeśli pojazd nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego ustalany jest właściciel pojazdu, który wzywany jest do jego usunięcia. Jednocześnie sprawdzane jest, czy pojazd posiada aktualną polisę OC. Bardzo często zdarza się, że pojazdy takie mają kilku kolejnych właścicieli, a nie jest to zgłaszane do wydziałów komunikacji.

W dniu 17.09.2019 r. nastąpił odbiór nowego samochodu dla Straży Gminnej. Pojazd został zakupiony w ramach zaplanowanych na ten cel środków w budżecie gminy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Dealer pojazdów Dacia i Renault – POLMOTOR Sp. z o. o z siedzibą w Szczecinie. Zakupiony został pojazd marki Dacia Duster. Jest to pojazd klasy budżetowej, jednak dobrze sprawdzający się w warunkach użytkowania do służby patrolowej. Nowy samochód posiada wysoki prześwit. Umożliwi to bezproblemowy wjazd i poruszanie się po drogach gruntowych. Dotychczas użytkowany 10 letni Fiat Punto nie spełniał tych warunków ( zdarzały się przypadki, gdy strażnicy nie mogli tym pojazdem dojechać do miejsc wyrzuconych odpadów ). Patrolowanie terenu i ujawnianie ,,dzikich wysypisk śmieci” jest jednym z głównych zadań Straży Gminnej w Dobrej. Strażnicy mają na tym polu liczne sukcesy, a nowy pojazd ułatwi im to zadanie. Ponadto pojazd posiada napęd 4x4, co pozwoli także na wykorzystanie go w przypadku ewentualnych działań w sytuacjach kryzysowych (podtopienia, ciężkie warunki zimowe ).

Z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 2 września 2019r., aby zabezpieczyć tereny przy szkołach, Straż Gminna będzie pracować w godzinach 7-15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie