Realizując art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Gminna w Dobrej prowadzi systematyczne kontrole obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu budowy. Zgodnie z ww. Ustawą obowiązek taki na terenie budowy należy do wykonawcy robót (kierownika budowy, gdy przejął on teren budowy od wykonawcy). W budownictwie jednorodzinnym, gdzie w większości domy wznoszone są w systemie tzw. gospodarczym obowiązek taki spoczywa na właścicielu budowy. Odpady komunalne należą do innej kategorii odpadów i nie mogą być mieszane z odpadami budowlanymi, które z reguły wywożone są z budowy z częstotliwością kilkumiesięczną.

Ze względu na ciężką zimę strażnicy szczególną uwagę zwracali na odśnieżanie chodników, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, jak również na bieżąco przekazywali uwagi o konieczności odśnieżenia dróg gminnych i powiatowych.

1 marca 2010 r. patrol Straży Gminnej znalazł i przeszukał dzikie wysypisko śmieci na skrzyżowaniu dróg leśnych w okolicy miejscowości Bezrzecze. Podjęte przez strażników starania pozwoliły w ciągu niecałej godziny na ustalenie i ukaranie sprawcy, który zanim został ukarany przez funkcjonariusza mandatem w kwocie 250 zł, posprzątał w obecności patrolu siedem worków z gruzem pozostawionych pod drzewem.

Wspólny patrol funkcjonariuszy Straży Gminnej w Dobrej i Komisariatu Policji w Mierzynie w dniu 25.02.2009 r. podjął interwencję w związku ze spalaniem odpadów na terenie nieruchomości w miejscowości Dołuje. Sprawca tego wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł. W trakcie tej interwencji zauważono osobę, która na widok patrolu zaczęła uciekać. W wyniku skutecznego pościgu dokonano jej zatrzymania.

Straż Gminna w Dobrej zwraca szczególną uwagę dla właścicieli psów, którzy nie dokładają odpowiednich starań i środków ostrożności przy trzymaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Właściciel, który nie będzie zachowywał odpowiednich środków ostrożności może zostać ukarany grzywną w drodze mandatu karnego, bądź też może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

Jednocześnie Straż Gminna przypomina, że posiadanie psa to nie tylko przyjemności ale także i obowiązki.

Komendant SG

10 lutego 2010 r. patrol Straży Gminnej ujawnił powstanie dzikiego wysypiska śmieci  w lesie, na skraju miejscowości Bezrzecze w kierunku miejscowości Redlica. Podjęto czynności wyjaśniające, które doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia. Został on zobowiązany do posprzątania całego terenu, na którym znajdowało się dzikie wysypisko, a ponadto został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 300zł.

Komendant SG

 

28 grudnia 2009 r. patrol Straży Gminnej ujawnił powstanie dzikiego wysypiska śmieci na drodze łączącej Skarbimierzyce z Bezrzeczem. Czynności wyjaśniające doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia, który został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 400 zł.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STRAŻNIK GMINNY

W STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ
72-002 Dołuje, ul. Daniela 32


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)


Wójt Gminy Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a


ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

Podkategorie