Zdjęcie pojazdu z MierzynaW dniu 26 maja 2023, Straż Gminna w Dobrej dokonała usunięcia z parkingu przy ulicy Weleckiej 38 w Mierzynie (naprzeciw stacji paliw Faraon) porzuconego pojazdu marki volkswagen. Pojazd ten stał w tym miejscu od około 2 lat. Jego stan ewidentnie wskazywał, że nie jest użytkowany, nie posiadał aktualnego przeglądu i polisy OC, próby skontaktowania się z ostatnim właścicielem były nieskuteczne.

Zdjęcie zrobione podczas oględzin.W dniu 22 lutego 2023 r. do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie telefoniczne wskazujące na wyrzucenie odpadów w rejonie ulicy Daniela w Dołujach – za cmentarzem. Według zgłoszenia do wyrzucenia odpadów musiało dość w przeciągu około godziny. Na miejscu strażnicy gminni ujawnili dane wskazujące na potencjalnego właściciela odpadów wraz z jego numerem telefonu. W dwukrotnej rozmowie telefonicznej ostatecznie potwierdził on, że śmieci należały do niego, ale były w pojeździe, który sprzedał w tym dniu. Zobowiązał się do uprzątnięcia odpadów, został zobowiązany do stawienia się do straży gminnej następnego dnia, czego nie uczynił.

Począwszy od 2023 roku raz na dwa lata stosownej kontroli muszą być poddane wszystkie nieruchomości wyposażone w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tak zwana ,,dyrektywa ściekowa” (dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych) nie była w Polsce w pełni realizowana, wobec Polski wszczętą została formalna procedura przez Komisję Europejską. Zmiany w przepisach prawnych, w tym obowiązek nałożony na gminy przeprowadzania ww. kontroli mają doprowadzić do poprawy w tym zakresie.

W celu realizacji tego obowiązku rokrocznie będzie opracowany plan kontroli, który będzie udostępniono na stronie Urzędu Gminy w Dobrej wraz z opisem sposobu realizacji takich kontroli. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni dopilnować, czy posiadają stosowne umowy na odbiór nieczystości ciekłych (wykaz firm posiadających stosowne zezwolenia znajduje się pod adresem:  bip.dobraszczecinska.pl/ochrona środowiska/gospodarka odpadami i ściekami/ WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY DOBRA – aktualne). Ponadto zgodnie z ustawą właściciele takich instalacji zobowiązani są udokumentować realizację umowy, to jest cykliczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych z okresu ostatnich 12 m-cy ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika.

Sposób realizacji kontroli:

 1. Kontrolę prowadzić będą upoważnieni strażnicy gminni oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.
 2. Brak jest ustawowego obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli, pomimo to w miarę możliwości nastąpi takie zawiadomienie właściciela lub zarządcy nieruchomości o zaplanowanej kontroli. Zawiadomienie umieszczane będzie w skrzynkach pocztowych a w przypadku ich braku pozostawione będzie w widocznym miejscu kontrolowanej nieruchomości. Zawarty w zawiadomieniu termin 7 dni od daty jego pozostawienia, powinien umożliwić przygotowanie się właściciela lub zarządcy do kontroli tj. zgromadzenie wymaganej dokumentacji:
  1. aktualnych umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych;
  2. dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  3. protokołów z prób szczelności zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.
 3. W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych z okresu ostatnich 12 m-cy ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika. Przy jego braku zostanie wyznaczony termin na wykonanie tego obowiązku. Po tym terminie, jeśli taka kontrola szczelności nie zostanie wykonana organ kontrolujący powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Kontrola realizowana będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości.
 5. W przypadku posiadania przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kompletu wymaganych dokumentów mogą one zostać dostarczone do organu kontrolującego w formie papierowej bezpośrednio do Straży Gminnej w Dobrej, 72-003 Wołczkowo, Lipowa 51 lub Wydziału Ochrony Środowiska, Dobra, ul. Graniczna 31 poprzez pocztę polską, a także mogą być przesłane w formie elektronicznej poprzez E-Puap lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. po odpowiednim zaszyfrowaniu. W trakcie trwania kontroli właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał możliwość dostarczenia brakujących dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z kontrolującym.
 6. Po zakończeniu czynności,  kontrolujący sporządzi protokół  z kontroli, który zostanie dostarczony właścicielowi lub zarządcy kontrolowanej nieruchomości w formie papierowej lub elektronicznej, w celu zapoznania się z jej wynikiem.
 7. Szczegóły dotyczące w jaki sposób można zaszyfrować przesyłane dokumenty poprzez e-mail znajdują się w zakładce ,ochrona danych osobowych”

Instrukcja zabezpieczania przesyłanych informacji zawierających dane osobowe z wykorzystaniem programu 7-Zip >> pobierz (pdf)

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Straż Gminna w Dobrej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 r. poz. 1795 tj. z późn. zm.), zwanej dalej „DODO”.

Wskazane w ustawie cele przetwarzania danych osobowych to rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, stosowania kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Straż Gminna w Dobrej może przetwarzać dane osobowe również w innych celach niż powyżej wskazane,  jeśli uprawnienia takie wynikają z przepisów prawa. Przykładowo, dotyczy to sytuacji działań związanych z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia, poszukiwań osób zaginionych, pomocy bezdomnym, rekrutacji itp. W tym przypadku będą one przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1), zwane dalej „RODO”.

 • Informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Komendant Straży Gminnej w Dobrej, z siedzibą: Wołczkowo, ul. Lipowa 51, 72-003 Dobra. (zwany dalej „Komendantem”).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Marka Grąbczewskiego,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 91 3113048

Straż Gminna w Dobrej zwraca uwagę na właściwą gospodarkę odpadami na terenie budowy. Problematykę tą regulują między innymi następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 3. Uchwała Nr XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra

Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych (tylko jeśli jest generalny wykonawca – może on wtedy scedować te obowiązki na kierownika budowy), przy budownictwie jednorodzinnym obowiązki te należą do właściciela. Do obowiązków tych należy min.:

Odpady porzucone w lesieZ każdym rokiem wzrasta ilość spraw związanych z ochroną środowiska w naszej gminie. Zagadnieniami tymi zajmuje się głównie Wydział Ochrony Środowiska, a w sytuacjach bieżących kontroli szeregu zgłoszeń, min. spalania w piecach, opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ujawniania ,,dzikich” wysypisk śmieci i ustalania ich sprawców, utrzymania porządku w zakresie gospodarki odpadami na budowach, składowania odpadów czynności te prowadzi Straż Gminna w Dobrej.

Zdjęcie z miejsca zdarzeniaW dniu 29.12.2022 r. do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie o dwóch osobach, kobiecie i mężczyźnie, którzy dokonali dewastacji autobusu w m. Wołczkowo, w środku została uruchomiona gaśnica, w wyniku czego wnętrze pojazdu zostało zanieczyszczone środkiem gaśniczym, ponadto uderzony został kierowca pojazdu. W wyniku tego autobus nie mógł dalej kontynuować jazdy. Wstępnie szkody zostały ocenione jako znaczne, a wnętrze pojazdu będzie musiało zostać poddane czyszczeniu chemicznemu.

Podkategorie