Straż Gminna w Dobrej przypomina o właściwej gospodarce odpadami na terenie budowy. Problematykę ta regulują miedzy innymi następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach

3. Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. 

Straż Gminna w Dobrej przypomina o właściwym gospodarowaniu odpadami na terenach budów. Obowiązki w tym zakresie należą do wykonawcy robót budowlanych, który może powierzyć te obowiązki na kierownika budowy, lub przy budownictwie jednorodzinnym obowiązki te należą do właściciela. W stosunku do wykroczeń związanych z niewłaściwą gospodarką odpadami Straż Gminna może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego bądź też skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Realizując art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Gminna w Dobrej prowadzi systematyczne kontrole obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu budowy. Zgodnie z ww. Ustawą obowiązek taki na terenie budowy należy do wykonawcy robót (kierownika budowy, gdy przejął on teren budowy od wykonawcy). W budownictwie jednorodzinnym, gdzie w większości domy wznoszone są w systemie tzw. gospodarczym obowiązek taki spoczywa na właścicielu budowy. Odpady komunalne należą do innej kategorii odpadów i nie mogą być mieszane z odpadami budowlanymi, które z reguły wywożone są z budowy z częstotliwością kilkumiesięczną.