Logo Straży Gminnej w DobrejBardzo często w mediach społecznościowych, grupach dyskusyjnych itp. poruszana jest kwestia podstawy prawnej ewentualnych kontroli nieruchomości, często związanych z wejściem na teren nieruchomości przez strażników miejskich/gminnych. Pojawiają się nieprawdziwe sugestie, że bez nakazu prokuratora takie wejście jest niedopuszczalne.

Sprawa taka od strony prawnej jest precyzyjnie określona.

Postawą prawną czynności kontrolnych w zakresie ochrony środowiska jest art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska, który brzmi:

 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
 3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Logo Straży Gminnej w DobrejW trakcie prowadzonych czynności służbowych Straż Gminna w Dobrej ujawnia bardzo dużo przypadków braku wypełnienia obowiązku zgłoszenia do wydziału komunikacji sprzedaży i kupna pojazdu. Art. 78 ust 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że obowiązek taki dotyczy zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Niestety w praktyce często sprzedający i kupujący wymieniają się tylko dokumentami. W rezultacie w systemie CEPIK pojazd nadal figuruje na dotychczasowego właściciela. W  przypadku zdarzenia drogowego (np. nieprawidłowe parkowanie, porzucony wrak pojazdu, ale także ucieczka z miejsca wypadku) służby porządkowe skontaktują się z właścicielem pojazdu, który widnieje w CEPIK. To on następnie musi udowadniać poprzez okazanie umowy sprzedaży fakt, że nie jest już właścicielem pojazdu. O ile w zwykłych sprawach związanych z parkowaniem, czy wrakami to tylko wydłuża postępowanie, to w przypadku np. ucieczki kierowcy z miejsca wypadku, gdzie istnieje często konieczność jak najszybszego ustalenia kierowcy i jego ujęcia niesie poważniejsze konsekwencje.

Mandat karnyW mediach przetoczyło się wiele artykułów poświęconych wyższym mandatom karnym za wybrane wykroczenia, w szczególności za niewłaściwe wyprowadzanie psów. Niestety, część takich wiadomości była znacząco nierzetelna i wprowadza w błąd co do faktycznego podwyższenia mandatów. Podstawą zmian jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń - tzw. taryfikator.

Wyrzucone pojemniki z masą bitumicznąW dniu 27.04.2021 r. około godziny 16:00 mieszkanka Dołuj przebywając na spacerze zauważyła pojazd ciężarowy, który znajdował się przy drodze polnej na wysokości ulicy Kolibra-Gołębia. Z pojazdu 2 mężczyzn wyrzucało jakieś rzeczy. Na widok zbliżającej się kobiety natychmiast pojazd odjechał w kierunku cmentarza. Na miejscu okazało się, że została wyrzucona paleta z uszkodzonymi, popękanymi pojemnikami zawierającymi masę bitumiczną. Kobieta natychmiast powiadomiła telefonicznie Straż Gminną w Dobrej. Na miejscu strażnicy w wyniku oględzin ustalili hurtownię budowlaną, skąd pochodził transport, ponadto w wyniku rozpytania kobiety wytypowano firmę przewozową, do której należał pojazd.

Wiosna sprzyja porządkom w przydomowych ogródkach. W wyniku tego powstaje duża ilość odpadów typu zeschła trawa, mech, końcówki przyciętych gałęzi. Odpady miękkie, trawę, można bez problemu wrzucić do worka na odpady biodegradowalne (brązowego) lub poddać kompostowaniu, a grubsze gałęzie można bezpłatnie odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Dobra, przy ulicy Zwierzynieckiej - obok schroniska dla bezdomnych zwierząt. Obecnie nie jest dozwolone spalanie takich odpadów na terenie nieruchomości. Takie możliwości były w ubiegłym roku, gdzie na wiosnę i jesienią wyznaczone były terminy zezwalające na takie spalanie. Kategoryczny zapis w ustawie o odpadach nie pozwolił, aby taką zgodę zawrzeć w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra obowiązującym od 01 stycznia 2021 r. Za nieprzestrzeganie takiego zakazu grozi kara grzywny.

Styropian wyrzucony w lesieW dniu 22 lutego do Straży Gminnej w Dobrej zadzwoniła mieszkanka Mierzyna. Poinformowała, że była świadkiem, jak z pojazdu osobowego kobieta wyrzuciła kilka kawałków styropianu budowlanego. Było to na drodze polnej prowadzącej z Osiedla pod Lipami w kierunku Xedosu. Osoba zgłaszająca zapamiętała numer rejestracyjny pojazdu. W wyniku dokonanych sprawdzeń ustalono, że właścicielka pojazdu mieszka w Szczecinie. Jednak dalsze sprawdzenia pozwoliły na ustalenie adresu, gdzie mieszka jej rodzina (córka i syn), była to jedna z pobliskich miejscowości. Istniało przypuszczenie, że pojazdem tym faktycznie może poruszać się właśnie ktoś z jej rodziny zamieszkały w tej okolicy. Przypuszczenie to potwierdziło się. W dniu 24 lutego strażnicy gminni udali się pod ustalony adres. Okazało się, że pojazdem kierowała właścicielka auta. Pojazd stał na posesji. Przyznała się ona do wyrzucenia styropianu, nie miała nic na swoje usprawiedliwienie. Została ukarana 2 mandatami karnymi, styropian został uprzątnięty.

Psy otaczające dziecko na ulicyPomimo wielu medialnych przypadków braku właściwej opieki nad psami, które doprowadziły do tragedii, także w naszej gminie powtarzają się sytuacje związane z brakiem nadzoru nad psami. Rokrocznie jest co najmniej kilka groźniejszych sytuacji.

W dniu 16 lutego patrol straży gminnej naocznie stwierdził dwa duże psy, od których oganiał się chłopiec idący do szkoły. Psy uciekły, poruszały się luzem kolejnymi ulicami w Mierzynie. Dzięki monitorowaniu sprawy do końca przez strażników zostały ostatecznie one schwytane i ustalony ich właściciel. Został on ukarany mandatem karnym.

Zdjęcie przedstawiające bezdomnegoOkres zimowy niesie za sobą szereg niebezpieczeństw, utrudnień głównie w poruszaniu się po drogach. Odrębnym tematem, który w naszej Gminie nie występuje w dużej skali jest problem osób bezdomnych.

Policja i straż gminna na bieżąco reagują na każdy sygnał o osobie bezdomnej, patrolowane są potencjalne miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać.

Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych najczęściej osoby bezdomne pojawiały się w miejscowości Mierzyn (pustostany przy ul. Grafitowa/Nasienna, Osiedle przy ul. Grafitowej, Wiatrak). Zdarzały się także pojedyncze przypadki pojawiania się osób bezdomnych w innych miejscowościach.

Straż Gminna prosi o natychmiastowe informowanie w przypadku zauważenia jakiejkolwiek osoby potrzebującej pomocy, także jeśli są to osoby w stanie nietrzeźwym, czy też przebywających w pustostanach, przyczepach, itp. Zgłoszenia przyjmują:

 • 91 311 52 56 - Straż Gminna w Dobrej;
 • 47 78 26 313 - Komisariat Policji w Mierzynie;
 • 800 170 010 lub 696 031 168 - Bezpłatna infolinia Urzędu Wojewódzkiego;
 • 112 – ogólnopolski numer alarmowy;
 • 603 083 020 - całodobowy telefon interwencji kryzysowej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach).

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Podkategorie