Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy tj.

za pierwsze półroczne - do 31 lipca danego roku,

za drugie półroczne - do 31 stycznia następnego roku.

 

SPRAWOZDANIE ZAWIERA INFORMACJE O MASIE:

1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;

2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;

3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

 

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany przekazać sprawozdanie zerowe.

 

UWAGA!!!

Zgodnie z art.  9n ust.  4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z  2016r. poz. 250  z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok. Podmiot ten w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

 

Sposób obliczenia poziomów został określony w rozporządzeniach, dokumenty do pobrania poniżej:

 

PLIKI DO POBRANIA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167). >> pobierz (pdf)

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia  2017  r. w sprawie  poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017  r. poz  2412) >> pobierz (pdf)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 934) >> pobierz (pdf)

4. Wzór półrocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. >> pobierz (doc)

5. Wzór półrocznego sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. >> pobierz (doc)