W związku z tym, iż z każdym rokiem w Gminie Dobra zwiększa się liczba mieszkańców, zasiedlane są nowe tereny, zmieniają się potrzeby mieszkańców, postanowiono, iż w ostatnim kwartale 2019 r. zostanie przeprowadzona analiza funkcjonującej obecnie siatki połączeń autobusowych na terenie naszej gminy. Konieczność przeprowadzenia przedmiotowej analizy wynika  przede wszystkim z sygnałów mieszkańców jakie docierają do Urzędu oraz otrzymanych wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w obecnych rozkładach jazdy.  

Zakres prac przeprowadzanej analizy podzielono na dwa etapy.

Etap pierwszy, który został już rozpoczęty będzie polegał przede wszystkim na przeprowadzeniu analizy istniejącej siatki, badaniu terenu pod względem osadnictwa mieszkaniowego, przemysłu, szkół, pomiaru napełnienia pojazdów, badaniach ankietowych mieszkańców, a przede wszystkim przeanalizowaniu otrzymanych przez Urząd wniosków.

Po przeanalizowaniu i uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na budowę kształtu siatki połączeń w drugim etapie zostanie opracowana koncepcja, która zostanie poddana konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy. Wszelkie informacje na temat konsultacji Urząd udostępni przez stronę internetową www.dobraszczecinska.pl.

Zakończeniem przedmiotowej analizy będzie opracowanie ostatecznej koncepcji siatki połączeń na terenie Gminy Dobra, której wdrożenie planuje się w 2020 r.