Posiadacze Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA) lub Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) muszą zgłosić się do jednego z punktów personalizacji kart (np. Brama Portowa - ul. Wyszyńskiego 1, siedziba ZDiTM - ul. Klonowica 5, C.H. Turzyn - ul. Bohaterów Warszawy 40, pętla Kołłątaja - ul. Barbary 1), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Koszty uprawnień przyznanych uczniom z terenu naszej gminy w całości pokrywać będzie Gmina Dobra.

Przypominamy, że brak karty SKA lub SKR z nadanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów (sama legitymacja szkolna nie upoważnia do darmowych przejazdów).

Warunki uzyskania uprawnienia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

  • Uprawnienia nadaje się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej - awers i rewers podbity pieczątką szkoły.
  • Adres zamieszkania: Gmina Dobra.
  • Uprawnienie nadaje się na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja szkolna.
  • Nowe karty SKA wyrabia się na podstawie wniosku wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie użytkownika karty. (wniosek o SKA).

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla dzieci od 0 do 8 lat.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/1083/18 z dnia 30 stycznia 2018r. "dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie poźniej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty, itp.). Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabia się żadnych kart.

Aby zmniejszyć ilość kolejek przy kasach biletowych, będą one również otwarte w sobotę i niedzielę.

Agnieszka Łączna-Jaworek