Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

  1. REMONDIS SZCZECIN  Z O.O.
    J. Smoleńskiej ps. „ Jachna” 35, 71-005 Szczecin
  2. SUEZ JANTRA  Z O.O.
    Księżnej Anny 11, 71-005 Szczecin

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39B lub pod numerem telefonu 91 421 44 43.