Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra

z dniem 29 września 2018 roku do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u przyjmowane będą od mieszkańców Gminy Dobra posegregowane odpady komunalne.

PSZOK usytuowany jest w miejscowości Dobra ul. Zwierzyniecka 4

PSZOK będzie czynny w godzinach:

- poniedziałek: 9.00 - 17.00

- wtorek – sobota 8.00 – 16.00

W PSZOK PRZYJMOWANE SĄ SELEKTYWNE ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI:

 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (W TYM ODPADY ZIELONE),
 • ODPADY OPAKOWANIOWE (SZKLANE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALOWE, PAPIEROWE, FOLIOWE, WIELOMATERIAŁOWE),
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
 • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
 • ZUŻYTE OPONY (LIMIT 12 SZT. ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ),
 • ZUŻYTE AKUMULATORY I ZUŻYTE BATERIE,
 • PRZEPRACOWANE OLEJE SILNIKOWE, SMAROWE,
 • ŻARÓWKI I ŚWIETLÓWKI,
 • ZUŻYTE TONERY I KARTRIDŻE,
 • NOŚNIKI DANYCH (KASETY, DYSKI, DYSKIETKI, PŁYTY),
 • TEKSTYLIA (ODZIEŻ, TKANINY DEKORACYJNE I UŻYTKOWE),
 • PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH,
 • DROBNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (LIMIT 100 KG ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ),
 • CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH, CZYLI CHEMICZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE, CHEMICZNE ŚRODKI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać pod nr telefonu 510 489 038

We wrześniu 2018 r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na trenie Gminy Dobra. O dokładnej dacie otwarcia obiektu mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie dobraszczecinska.pl. Obecnie został złożony wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach o pozwolenie na użytkowanie obiektu. PSZOK będzie znajdował się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

PSZOK znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Oddanie do użytkowania PSZOKu planowane jest na wrzesień 2018 r.  

 Wykonawca prac wykonał m.in. fundamenty pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów, roboty ziemne, sanitarne, elektryczne, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy betonowe, zamontował rampę najazdową/ rozładunkową oraz wiatę stalową, wagę samochodową i fundament pod nią. Wykonał ogrodzenie terenu, oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Dostarczył kontenery przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów i wyposażył punkt w kontener socjalno-biurowy dla pracowników obsługujących PSZOK. W chwili obecnej trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Planowane efekty

Całość przedsięwzięcia obejmować będzie:

 1. plac utwardzony,
 2. kontener socjalno-biurowy,
 3. najazdową wagę samochodową,
 4. kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,
 5. infrastrukturę i instalacje towarzyszące, przyłącza do sieci (instalacja elektryczna i system oświetlenia placu, dojścia, dojazdy, tablice informacyjne, oznakowanie poziome i pionowe),
 6. najazdową rampę samochodową,
 7. wiatę nad rampą,
 8. ścieżkę edukacyjną.

Wartość całkowita projektu: 1 523 973,43 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 243 490, 59 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.