Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

PSZOK znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Oddanie do użytkowania PSZOKu planowane jest na wrzesień 2018 r.  

 Wykonawca prac wykonał m.in. fundamenty pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów, roboty ziemne, sanitarne, elektryczne, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy betonowe, zamontował rampę najazdową/ rozładunkową oraz wiatę stalową, wagę samochodową i fundament pod nią. Wykonał ogrodzenie terenu, oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Dostarczył kontenery przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów i wyposażył punkt w kontener socjalno-biurowy dla pracowników obsługujących PSZOK. W chwili obecnej trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

W PSZOKU przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Dobra.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą mogli przekazywać do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji czy odpady zielone (tj. skoszona trawa oraz liście, drobne gałęzie, w miesiącach styczeń, luty choinki);
 2. odpady opakowaniowe (szklane po środkach spożywczych, z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej, wielomateriałowe po artykułach spożywczych, foliowe, papierowe, metalowe);
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688 z późn. zm.), powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (tj. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyłączeniem przemysłowych, elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem). Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być kompletne. Niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych;
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemniku na zmieszane odpady komunalne (w szczególności stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe.);
 5. zużyte opony w ilości do 12 szt. rocznie na gospodarstwo/ nieruchomość (tj. opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej);
 6. akumulatory i zużyte baterie;
 7. przepracowane oleje silnikowe, smarowe;
 8. świetlówki, żarówki;
 9. zużyte tonery i kartridże;
 10. nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty);
 11. tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe);
 12. przeterminowane leki i opakowania po nich, powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, będących w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21  z późn. zm.) odpadami medycznymi;
 13. chemikalia i opakowania po nich czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, lepiszcza, materiały konserwująco impregnujące w wyłączeniem odpadów, których sposób zagospodarowania określają odrębne przepisy).
  Odpady te przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK.
 14. drobne odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 100 kg rocznie na nieruchomość.

Nie będą przyjmowane:

 1. zmieszane odpady komunalne oraz odpady powstające i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpady zielone (skoszona trawa oraz liście, przycięte gałęzie, krzewy itp.) od firm świadczących usługi pielęgnacji ogrodów (będących wytwórcami odpadów).
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie zawierających substancje niebezpieczne w szczególności: papę, smołę, asfalt, eternit, watę szklaną oraz odpady powyżej ilości określonej limitem.
 3. wszelkiego rodzaju elementy i instalacje budowlane będące w trakcie normalnego użytkowania trwale połączonych z nieruchomością (w szczególności deski, belki, panele, płoty, grzejniki, płyty, rolety), części samochodowe,
 4. odpady zielone zawierające zanieczyszczenia natury nieorganicznej (ziemię i kamienie), resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spalaniu.
 5. zużyte opony w ilości ponad ustalony limit.

Magazynowanie odpadów będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. będzie prowadzone w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, w szczególności pracowników PSZOK oraz osób z punktu korzystających. Przewiduje się zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów np. odpady z papieru i tektury będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo planowane jest wyposażenie PSZOK w specjalistyczny, szczelny kontener na odpady niebezpieczne, kontener magazynowy dla przedmiotów do ponownego użycia. W magazynie tym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych. Dla mieszkańców Gminy Dobra wykonana zostanie ścieżka edukacyjna w formie tablic dot. tematyki gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie w czytelny sposób opisany.

Całość przedstawionych działań pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

 

Monika Buczek

 

 • 20180704_100410
 • 20180704_100456
 • 20180704_100541
 • 20180704_100728
 • 20180704_100754
 • 20180704_101100
 • 20180704_101517
 • 20180704_101557
 • 20180704_101621
 • 20180924_114253
 • zdjcie-nr-1