Każdy kto wykazuje się obywatelską postawą, w wyniku której zostaje uratowane życie, zdrowie lub mienie innego człowieka, zasługuje na szczególne uznanie społeczeństwa, zaś aktywne działanie przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa nie może zostać niezauważone.

Mając powyższe na uwadze, Powiat Policki we współpracy z samorządami gminnymi oraz Komendą Powiatową Policji w Policach, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach podjął inicjatywę, której efektem finalnym jest ustanowienie nagrody Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”, która może być przyznana z jego własnej inicjatywy, a także na wniosek:

  1. organów Powiatu Polickiego;
  2. wójtów i burmistrzów gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego;
  3. kierowników służb, inspekcji i straży Powiatu Polickiego;
  4. organizacji pozarządowych;
  5. osób fizycznych;
  6. innych podmiotów.

Laureatami mogą zostać osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie lub mieszkające na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykazały się ww. postawą na terenie gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego

Nagroda ma charakter honorowy w postaci unikalnego medalu, który ma być nie tylko rodzajem wyróżnienia, ale również zachętą do naśladowania działań mających na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Procedura przyznawania Nagrody Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”

Uwaga! zmieniony został wniosek (załącznik nr 2). Nowy jest do pobrania tutaj.

Źródło: www.policki.pl

W sesji uczestniczyli: wicestarosta Powiatu Polickiego Mariusz Sarnecki, goście z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Sołtysi i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra.

Jednym z punktów porządku obrad była Informacja na temat bezrobocia na terenie Gminy Dobra za rok 2016, obecny na sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pan Jan Sławczyński przedstawili prezentację obrazującą temat bezrobocia na terenie Powiatu Polickiego i Gminy Dobra.