NOWA STAWKA OPŁATY ORAZ MAKSYMALNA KWOTA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

W ROKU 2023.

 

Dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy)  za 1m3 zużytej wody od 1 stycznia 2023

  SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

12,00 zł

36,00 zł

 

W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2023 r.  zapłaci miesięcznie nie więcej  niż  160,83 zł.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w roku 2023 wyniesie 1,20 od 1 m3 zużytej wody.

 

Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem gospodarki odpadami (np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

RODZAJ POJEMNIKA

SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

80 l

13,33 zł.

39,99 zł.

120 l

20,00 zł.

60,00 zł.

240 l

40,00 zł.

120,00 zł.

1100 l

183,33 zł.

549,99 zł.

7000 l

1166,66 zł.

3499,98 zł.

Worek 120 l

15,00 zł.

45,00 zł.

     

 Kierownik WGOKiE

TERMINY REGULOWANIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w następujących terminach, opłata za miesiąc:
- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- marzec - do 10-go kwietnia danego roku,
- kwiecień - do 10-go maja danego roku,
- maj - do 10-go czerwca danego roku,
- czerwiec - do 10-go  lipca danego roku,
- lipiec - do 10-go  sierpnia  danego roku,
- sierpień - do 10-go  września danego roku,
- wrzesień - do 10-go  października danego roku,
- październik - do 10-go listopada danego roku,
- listopad i  grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy.
W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zaokrągla się.

SPOSÓB REGULOWANIA  OPŁATY 

Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji lub osobiście w KASIE URZĘDU GMINY DOBRA w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.

Kasa czynna w godz.:
Poniedziałek 08.30 – 16.00
Wtorek 7.00 – 14.30
Środa 7.00 – 14.30
Czwartek 7.00 – 14.30
Piątek 7.00 – 14.30

W OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY MIESIĄCA KASA CZYNNA GODZINĘ KRÓCEJ

Bieżące informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
tel.  91 424 44 90, tel.  91 311 34 16.

NOWA STAWKA OPŁATY ORAZ MAKSYMALNA KWOTA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2022.

Dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy)  za 1m3 zużytej wody od 1 stycznia 2022

  SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

7,00 zł

21,00 zł

 

W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2022 r.  zapłaci miesięcznie nie więcej  niż  149,68 zł.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w roku 2022 wyniesie 1,20 od 1 m3 zużytej wody.

 

Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem gospodarki odpadami (np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

RODZAJ POJEMNIKA

SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

80 l

13,33 zł.

39,99 zł.

120 l

20,00 zł.

60,00 zł.

240 l

40,00 zł.

120,00 zł.

1100 l

183,33 zł.

549,99 zł.

7000 l

1166,66 zł.

3499,98 zł.

Worek 120 l

15,00 zł.

45,00 zł.

        Kierownik WGOKiE

                                                                                              Anna Budzyńska

Dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) za 1m3 zużytej wody

                  SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

4,80 zł.

14,40 zł.

 

Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem gospodarki odpadami (np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

RODZAJ POJEMNIKA

SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

80 l

4,23 zł.

16,92 zł.

120 l

6,34 zł.

25,36 zł.

240 l

12,69 zł.

50,76 zł.

1100 l

58,20 zł.

232,80 zł.

7000 l

370,36 zł.

1481,44 zł.

Worek 120 l

18,19 zł.

72,76 zł.

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXI.184.S.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W związku z powyższym, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej) po niższej stawce.

 

Obowiązujące nowe stawki opłat od 1 lipca 2019 r. wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za 1m³ zużytej wody

segregacja

brak  segregacji

4,80 zł

9,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe (np. firmy, placówki oświatowe)

Stawka za pojemnik (zł)

rodzaj pojemnika

segregacja

brak segregacji

80 l

18

32

120 l

27

49

240 l

50

90

1100 l

192

346

7 m3

1 070,00

1 925,00

 

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

W dniu 30 maja 2019 r. Radni Gminy Dobra podjęli uchwałę o podwyższeniu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z wymogiem ustawowym system musi się bilansować i gminy nie mają prawa dokładać do odbioru odpadów z innych źródeł. Po rozstrzygnięciu przetargu, koniecznym było dostosowanie wysokości opłat do ponoszonych przez gminę kosztów. Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 43 miesięcy i jej wartość wynosi 26 662 331,74 zł.

Biorąc  pod uwagę koszty wynikające z nowej umowy zachodziła konieczność  zmiany stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ( firmy ).

Nowe stawki opłat od 1 lipca 2019 r. wynoszą:

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zł/m3)

 

Woda na cele socjalno- bytowe

Woda bezpowrotnie zużyta (ogrodowa)

Segregacja

Brak segregacji

Segregacja

Brak segregacji

4,80

9,00

2,00

2,0

 

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka za pojemnik (zł)

Rodzaj pojemnika

Segregacja

Brak segregacji

80 l

18,00

32,00

120 l

27,00

49,00

240 l

50,00

90,00

1100 l

192,00

346,00

7 m3

1 070,00

1 925,00

 

Przykładowe wyliczenie wzrostu opłaty za wywóz odpadów komunalnych przy selekcji

      Przed zmianą stawki                                    Po zmianie stawki

Zużycie wody rok         - 185 m 3                        Zużycie wody rok         - 185 m 3

w tym woda ogrodowa -   65 m 3                    w tym woda ogrodowa -   65 m

      Stawka za miesiąc:                                         Stawka za miesiąc:

10,00 m 3 * 4,30 zł  =   43,00 zł                     10,00 m 3 * 4,80 zł  =   48,00 zł

  5,42 m 3 * 0,10 zł  =     0,54 zł                     5,42 m 3 * 2,00 zł  =   10,84 zł

Łącznie  =    43,54 zł                             Łącznie  =    58,84 zł 

                                                       Wzrost stawki o 15,30 zł miesięcznie

 

Ponadto informuję, że stawki opłat za segregację odpadów nie były zmieniane od roku 2013. Wyjaśniam również, że w przypadku wzrostu stawki opłaty za wodę bezpowrotnie zużytą rokrocznie wzrasta masa i koszt zagospodarowania odbieranych odpadów zielonych, które są zagospodarowywane w kompostowni w Leśnie Górnym. Szacowany przychód z opłat za wodę bezpowrotnie zużytą, po zmianie stawek, w wysokości 342 352 zł stanowić będzie od 32% do 40 % całości kosztów odbioru odpadów zielonych.

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Otrzymają zawiadomienie z informacją o nowych stawkach opłat wraz z wyliczoną miesięczną kwotą opłaty.

 

                                                                                   Wójt Gminy Dobra

                                                                                         Teresa Dera