Informuję, że w dniu 2 kwietnia 2020 r. Gmina Dobra złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie  grantu w ramach Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1 wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA na kwotę 79 999,98 zł na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla uczniów. 

Do czasu rozstrzygnięcia grantu przez Ministerstwo Cyfryzacji dyrektorzy szkół umożliwią dla najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie posiadają komputerów, możliwość użyczenia ich ze szkoły na postawie zawartej umowy. Proszę rodziców o kontakt z Dyrektorami szkół, do których dzieci uczęszczają. 

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera

 

Jednocześnie informuję, że dyrektor PSP w Bezrzeczu pozyskał komputery do pracy zdalnej dla społeczności szkolnej. Dzięki współpracy z firmą DGS Poland szkoła zyskała dodatkowe komputery. 

W imieniu własnym oraz uczniów i nauczycieli PSP w Bezrzeczu bardzo dziękuje Firmie DGS Poland za wsparcie. 

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera