Od kilkunastu dni szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Dobra udostępniają uczniom komputery i tablety do nauki zdalnej. Także kilku nauczycieli skorzystało też z udostępnienia komputerów przez szkoły do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Wykaz przekazanego sprzętu przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły

Liczba przekazanego

sprzętu uczniom

Liczba przekazanego

sprzętu nauczycielom

komputery

tablety

komputery

tablety

PSP Bezrzecze

7

4, w tym 2 czekają na odbiór przez rodziców

7

0

PSP Dobra

0

8

4

0

PSP Dołuje

0

0

3

0

PSP Mierzyn

0

20

0

3

PSP Rzędziny

4, w tym 1 czeka na odbiór przez rodzica

0

1

0

 

Jednocześnie informuję, iż szkoły posiadają jeszcze wolne komputery i tablety, które mogą użyczyć uczniom do nauki zdalnej. Proszę rodziców o kontakt z Dyrektorami szkół, do których uczęszczają dzieci.

Ponadto informuję, że w dniu 2 kwietnia 2020 r. Gmina Dobra złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie grantu w ramach Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1 wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA na kwotę 79 999,98 zł na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla uczniów.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. ukazała się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, z której wynika, że Gmina Dobra otrzyma dofinansowanie w wysokości 79 999,98 zł. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie grantu.

Dodać również warto, iż Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu pozyskał komputery do pracy zdalnej dla społeczności szkolnej. Dzięki współpracy z firmą DGS Poland szkoła zyskała dodatkowe komputery.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera