Gmina Dobra wznowiła dezynfekcję miejsc publicznych. W poniedziałek strażacy z OSP w Dobrej i Wołczkowie odkażali m.in. przystanki autobusowe, obiekty sportowo-rekreacyjne i place zabaw. Akcja będzie realizowana cyklicznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przypominamy o stosowaniu się do ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r., w szczególności do:

 1. zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (nie mniej niż 1,5 m),
 2. zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

"Bardzo proszę o wyrozumiałość i solidarność w tej trudnej sytuacji. Dbajmy o siebie i o swoje rodziny" - apeluje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.