W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,

Wójt Gminy Dobra

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 09 stycznia 2020 r. od godz. 8:00  do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
    czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 70, w tym:

    - 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
    czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 35, w tym:

   - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

   - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
    czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 35, w tym:

    - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
    czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 70, w tym:

    - 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
     czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
     liczba miejsc: 35, w tym:

     - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

     - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2013 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

W dniu 28 listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej odbyło się uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy Dobra Teresę Dera oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobra Bartłomieja Milucha stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

W tym roku wpłynęło ogółem 23 wnioski. Rozpatrzono pozytywnie 15 wniosków, natomiast 8 wniosków nie spełniało kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzę wszystkim Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jak najlepsze efekty, satysfakcję i świadomość budowy fundamentów do lepszej przyszłości.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

WÓJT GMINY DOBRA

Teresa Dera

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2019 r.

Uchwała - pobierz

Zarządzenie - pobierz

Wniosek – pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 17.

 

Joanna Hrabska
p.o. Kierownika ZEAS w Dobrej 

 

Informuję, że w związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZNP strajku z dniem 29 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra będą odbywały się zgodnie ustalonymi planami zajęć. 

Dyrektorzy szkół poinformowali o tym rodziców na stronach internetowych szkół.   

Dziękuję rodzicom za okazaną wyrozumiałość w trakcie trwania akcji strajkowej.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zakończył się ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm ) w szkołach podstawowych, z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna.

Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych będą  w tych dniach prowadzone zajęcia opiekuńcze.  

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

Podkategorie