W dniu 15 listopada 2019r.  Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra  oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2020 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

W prognozowanych na 2020 rok dochodach w kwocie 166 919 127,57 zł największy udział stanowią  wpływy z udziału  w podatkach  dochodowych ok. 35%  (PIT kwota 56 600 155 zł  i CIT kwota 1 000 000 zł)   oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 34 382 340 zł co stanowi ok. 21% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 164 319 127,57  zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie  61 346 000 zł stanowić będą ok. 37 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej  nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową ok. 45% wydatków majątkowych,  oświatę ok. 24%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną ok. 18%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ok. 4%,  kulturę fizyczną ok.3%.

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2020r.  Gmina otrzyma  na ten cel 20 913 350,03 zł,  w tym subwencja oświatowa 19 213 212 zł, a  inne dotacje i wpływy 1 700 138,03 zł.  Wydatki na zadania  oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie  44 226 760,03 zł, w tym 14 670 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl  w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2020-Przygotowanie projektu budżetu, a wieloletniej prognozy finansowej w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2020- wieloletnia prognoza finansowa.

                      Jolanta Jankowska

Skarbnik Gminy Dobra

  • DSC_0009
  • DSC_0026
  • DSC_0029