Od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r. rozpocznie się kolejny  nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej przy ul. Poziomkowej na rok szkolny 2016/2017.

Ważne daty:
- 18.08.2016 r. – 22.08.2016 r. do godz. 15:00 – składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
- 24.08.2016 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
- do 26.08.2016 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
- 29.08.2016 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje o naborze uzupełniającym uzyskać można w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5, tel. 91 311 33 92 w godzinach 8:00 do 15:00.

W naborze uzupełniającym o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2010-2013 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2015/2016 nie uczęszczały do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2016 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2011-2013. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego m.in. w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 20b ustawy o systemie oświaty wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
1) oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, określone w uchwale Nr XII/167/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra:
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracujący zawodowo, uczący się
w trybie dziennym, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko  – 10 pkt;
3) dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt;
4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko
5 pkt;
5) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tej samem publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 5 pkt;
6) dziecko urodzone w 2012 r., które nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym - 10 pkt.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:
1) oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Oświadczenie nr 4);
2) oświadczenie rodzica kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra (Oświadczenie nr 5);
3) oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej
(Oświadczenie nr 6);
4) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;
5) oświadczenie rodziców kandydata, iż ich dziecko urodzone w 2012 r. nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym (Oświadczenie nr 7).

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1) żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;
2) może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Informacje dodatkowe:
1) można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać oddział przedszkolny
w szkole podstawowej;
2) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wersji papierowej składa się wyłącznie w placówce pierwszej preferencji;
3) w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;
4) rekrutacja obejmuje tylko oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach;
5) każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
6) wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 oraz na stronie internetowej szkoły www.pspdobra.neostrada.pl, a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Szkolnictwo;
7) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
8) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl,
- wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku;
9) osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu udokumentowania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego winny przedłożyć oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego miejscowo na miejsce położenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wzory oświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:
1) oświadczenie nr 4 - oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) oświadczenie nr 5 - oświadczenie rodzica kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra;
3) oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
4) oświadczenie nr 7 - oświadczenie rodziców kandydata, iż ich dziecko urodzone
w 2012 r. nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym.

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:
1) oświadczenie nr 1 - oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkiwaniu w gminie Dobra;
2) oświadczenie nr 2 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
3) oświadczenie nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Uchwała Nr 167/2016

Zarządzenie Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 40/2016

Zarządzenie Nr 100/2016