Szanowni Mieszkańcy

Ostatnia sesja Rady Gminy pokazała, iż pomimo szerokiej kampanii informacyjnej, w tym na stronie urzędu gminy, część radnych w dalszym ciągu nie zna najważniejszych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Publikowane są na portalach internetowych nieprawdziwe i niezgodne z obecnym brzmieniem ustawy rozwiązania wprowadzając mieszkańców w błąd.

Dotychczasowe zasady w gospodarce odpadami obowiązują do czasu podjęcia nowych uchwał przez rady gmin, ale maksymalnie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 5 września 2020 roku. Gminy w tym okresie muszą dostosować cały system, a nie wybrane elementy do wymagań zawartych w znowelizowanej ustawie.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzona w art. 5 ust. 3 ustawy nowelizacja w zakresie obowiązku właścicieli nieruchomości zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny! Artykuł ten stanowi, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych przez ministra do spraw środowiska. Tej, jakże zasadniczej zmiany w ustawie część radnych nie zauważyła, pomimo przesłania im w lipcu br. pisemnej informacji między innymi o tej kwestii - w załączeniu przedmiotowe pismo (pobierz pdf).

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aby przygotowali się do tego obowiązku. Z dotychczasowych uzyskiwanych informacji od osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki wynika, iż osoby takie kierują się dwoma przesłankami. Jedną z nich jest brak chęci i woli segregowania odpadów, drugą trudności organizacyjne w zakresie przechowywania worków na poszczególne rodzaje odpadów. Szczególnie osoby, które dotychczas kierowały się przy braku segregacji właśnie trudnościami w zakresie wygospodarowania miejsca na worki, mają czas na przemyślenie i przygotowanie organizacyjne, aby po przyjęciu przez Radę Gminy Dobra nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku mogły realizować ten obowiązek. Za stwierdzony brak selektywnej zbiórki odpadów z jednej strony grozi kara grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jest to wykroczenie), z drugiej strony w postępowaniu administracyjnym określona zostanie podwyższona opłata za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono tego obowiązku w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty. Przedział tej podwyższonej opłaty zostanie określony w uchwale Rady Gminy Dobra.

Kolejna zasadnicza zmiana w zakresie wprowadzenia proporcjonalnej ulgi w opłacie „śmieciowej” w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów zostanie przedstawiona niebawem w odrębnym artykule.

Wójt Gminy

Teresa Dera

Całość problematyki gospodarki odpadami komunalnymi w gminach reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a częściowo także ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od lipca 2013 roku wszyscy mieszkańcy gminy z mocy ustawy objęci są gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i zobowiązani są wnosić opłaty, które muszą pokryć w 100% koszty sytemu. Gmina nie ma prawa zarabiać na odbiorze śmieci, ale także nie może finansować tego zadania z innych środków.

Koszty odbioru odpadów systematycznie rosną w całej Polsce. We wszystkich gminach, które w bieżącym roku przeprowadzały postępowanie przetargowe celem wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady, ceny uzyskane w tych przetargach były zdecydowanie wyższe od cen uzyskiwanych w latach poprzednich. Z tego powodu gminy zmuszone są podnosić stawki opłaty dla mieszkańców, aby zrównoważyć dochody i wydatki. W gminach ościennych także występują takie sytuacje, że stawka opłaty po przetargu wzrosła lub będzie musiała wzrosnąć, np. Kołbaskowo, gdzie po rozstrzygniętym w lipcu przetargu wyłoniony wykonawca zaoferował cenę o 80% wyższą od dotychczasowej.

Na stały wzrost cen uzyskiwanych w przetargach ma wpływ kilka czynników.

 • Stale rosnące ceny za przyjmowanie odpadów do wyznaczonych instalacji przetwarzania tzw. RIPOK-ów. Są one wynikiem zmian w obowiązujących przepisach związanych z odpadami oraz corocznego wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na składowisku. W roku 2017 wynosiła ona 120 zł, w 2018 - 140 zł, w 2019 - 170 zł, a już w przyszłym roku 270 zł. Z tego powodu zapewne w przyszłym roku ceny uzyskiwane w przetargach ponownie wzrosną.
 • Zdecydowanie niższe ceny uzyskiwane przez firmy ze sprzedaży odpadów selektywnych, szczególnie tworzyw sztucznych. Głównym powodem jest zamkniecie rynku chińskiego. Dotychczas w Chinach przetwarzano 87% plastikowych odpadów pochodzących z Europy.
 • Brak konkurencji. W wyniku funkcjonowania od 2013 roku obecnego sytemu z rynku zniknęło wiele firm, które wcześniej działały. Obecnie w zdecydowanej większości gmin do przetargu staje tylko jeden przedsiębiorca. Gminy praktycznie nie mają wyjścia, unieważnienie przetargu nic nie daje. Przykład gminy Gryfice, na początku 2018 roku unieważniono przetarg, ponownie przystąpił do niego jeden wykonawca.
 • Faktyczny wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców. Między innym systematycznie rosną płace, przedsiębiorcy, aby utrzymać pracowników muszą im więcej płacić.

Ponadto na obowiązującą stawkę opłaty w danej gminie wpływa zakres świadczonych usług:

 • Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów (w szeregu gminach odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, segregowane rzadziej niż w naszej gminie),
 • Dotychczasowe limitowanie ilości odbieranych odpadów zielonych (np. w Gminie Police),
 • Funkcjonowanie PSZOK-u. W naszej gminie, aby mieszkańcy mogli swobodnie oddać odpady czynny jest on 6 dni w tygodniu po 8 godzin, w innych porównywalnych gminach często czas ten jest krótszy, w tym także w gminach ościennych.

  Ze względu na trwające prace przy ul. Długiej w Mierzynie zostaje wprowadzona zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych przy ul. Świerkowej, Klonowej, Sosnowej i Księżycowej w Mierzynie przez Firmę Z.P.H.G JUMAR Julian Maruszewski.

Dnia 18 września 2019r. zostały podstawione pojemniki zbiorcze na odpady komunale dla mieszkańców tych ulic na rogu ul. Świerkowej i Długiej oraz Klonowej i Długiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

UWAGA
W związku z wątpliwościami dotyczącymi segregacji odpadów BIO, przypominamy co można, a czego nie można wrzucać do worków i pojemników przeznaczonych do tychże odpadów.

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W dniu 19 lipca br. przyjęto  poprawki wniesione przez Senat. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców najistotniejsze zmiany to:

 1. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2- 4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
 2. Wprowadzono możliwość proporcjonalnego zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika.
 3. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (czyli firm), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej
  w formie pisemnej. Wyjątkiem są punkty usługowe, handlowe itp., które są zlokalizowane w budynkach zamieszkałych. Wraz z innymi zmianami w ustawie, będzie rekomendacja dla rady gminy, aby takich nieruchomości w ogóle nie obejmować gminnym systemem odbioru odpadów. Firmy będą same podpisywać umowy z wybranym przedsiębiorcą.
 4. Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie, ale również wymagają wdrożenia.  

 Obecnie w Urzędzie trwają prace analityczne nad całością wprowadzonych zmian przez ustawodawcę. W związku z wątpliwościami wystąpiono o interpretacje zapisów ustawy do Ministerstwa Środowiska.

                                                                                                            Kierownik WGOKiE

Zawiadamiam, że od 1 lipca 2019 r. zgodnie z  Uchwałą nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Link do treści uchwały

Ponadto informuję, że Radni Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka, Monika Duziak, Katarzyna Ciurzyńska, Ewa Głowacka, Mariusz Lindner, Paweł Malinowski i Janusz Zarzycki zaskarżyli przedmiotową uchwałę do Wojewody Zachodniopomorskiego, który następnie przekazał ją do organu nadzoru w zakresie spraw finansowych jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXI.184.S.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W związku z powyższym, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1m ³ zużytej wody
segregacja bez segregacji
4,80 zł 9,00 zł
Nieruchomości niezamieszkałe (np. firmy, placówki oświatowe)
Stawka za pojemnik (zł)
Rodzaj pojemnika Segregacja Brak segregacji
80 l 18 32
120 l 27 49
240 l 50 90
1100 l 192 346
7 m3 1 070,00 1 925,00

 

 UWAGA

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Otrzymają zawiadomienie z informacją o nowych stawkach opłat wraz
z wyliczoną miesięczną kwotą opłaty
.

 Wójt Gminy Dobra

Firma Z.P.H.G JUMAR Julian Maruszewski ponownie dostarczyła do nieruchomości w miejscowości Bezrzecze nowy, poprawiony harmonogram odbioru odpadów segregowanych na miesiąc czerwiec. Ponadto, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w pod zakładce HARMONOGRAM umieszczono plan obowiązujący w miesiącu czerwcu dla wszystkich miejscowości w Gminie Dobra. Kolejny harmonogram, który w formie papierowej otrzymacie Państwo do nieruchomości, będzie obejmował swoim zakresem 7 miesięcy tj. od lipca 2019r. do stycznia 2020r.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

W związku ze Świętami Wielkanocnymi i Majówką zostały zmienione dni wywozu odpadów komunalnych.

Harmonogram wywozu odpadów w tym okresie dla wszystkich miejscowości >> pobierz (pdf)

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy i firmy prowadzące działalność na terenie Gminy Dobra prawidłowo segregują odpady komunalne. Bardzo często w workach żółtych, przeznaczonych do zbiórki plastiku, metali i odpadów wielomateriałowych ujawniane są min. brudne wiaderka po zaprawach murarskich, wiaderka po klejach budowlanych, buty, mopy do sprzątania, styropian, zabawki, papierki i patyczki po lodach, kołpaki, kosze na pranie (to jest gabaryt). W worku na papier umieszczane są worki po cemencie, brudne kartony po remontach. O ile w niektórych przypadkach można mówić o niewiedzy, pomyłce, to występują sytuacje wskazujące na celowe działanie. Powoduje to, że zebrane w taki sposób odpady traktowane są jako odpady zmieszane i w rezultacie obciąża to Gminę zwiększonymi kosztami. Kilkukrotnie cały transport odpadów segregowanych (tworzyw sztucznych i metali) odebranych od mieszkańców i firm przez Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski został zwrócony przez sortownię w Szczecinie. Stąd też działania polegające na naklejaniu kartek informujących o nieprawidłowej segregacji na nieodebranych workach lub pojemnikach z odpadami teoretycznie segregowanymi. Są to swego rodzaju ostrzeżenia, aby właściciele nieruchomości dokładniej segregowali odpady. Jeśli decydujemy się na segregacje odpadów i wnosimy niższe opłaty nie możemy przerzucać obowiązku powtórnej segregacji na inny podmiot.  

Cena odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów zmieszanych kosztuje 810,00 zł natomiast frakcja posegregowana 285,12 zł, różnica w cenie wynosi 524,88 zł

Problem, ale tylko w niewielkiej części, obrazuje zamieszczona dokumentacja fotograficzna.

 • 20190410_133314
 • 20190410_133337
 • 20190410_133424
 • 20190410_133431
 • 20190410_133534
 • DSCN0023
 • DSCN0025
 • DSCN0027
 • DSCN0031
 • DSCN0032
 • DSCN0048

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany wraz z dokumentacją fotograficzną. W przypadku rażących nieprawidłowości urząd naliczy właścicielowi wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowo właściciel nieruchomości musi liczyć się z nałożeniem przez Straż Gminną kary grzywny. Postępowanie administracyjne związane z naliczeniem wyższej opłaty za dany miesiąc jest niezależne od ewentualnego postępowania mandatowego. Ponadto prowadzone są przez Straż Gminną doraźne kontrole losowo wybranych nieruchomości w każdej miejscowości.

NOWE ZASADY ORGANIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOBRA OD 1 KWIETNIA 2019 R.

Urząd Gminy Dobra informuje, że od kwietnia 2019 r. zostaną wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/458/2018 RADY GMINY DOBRA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

Nie ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (1 x w tygodniu), tworzyw sztucznych i metali, oraz opakowań wielomateriałowych (2 x w m-cu), papieru i szkła
(1 x w m-cu).

Nastąpiła zmiana w częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomościach niezamieszkałych w systemie workowym:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

Odpady ulegające biodegradacji z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie) w systemie pojemnikowym 110 – 1100 l:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH W KONTENERACH odbywać się będzie 

w roku 2019 od 1 -15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada  

od roku 2020 i kolejne lata  od 1 marca do 15 kwietnia

Powyższa akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich nieruchomości w okresie intensywnych prac ogrodowych. Zbiórka obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i gałęzi drzewek.

 

W sposób ciągły (od poniedziałku do soboty) można je oddawać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Miejsca podstawiania kontenerów:

 • teren rekreacyjny przy ul. Lipowej w Wołczkowie (w pobliżu Zajazdu pod Lipami),
 • teren przy Terenie Rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn,
 • teren przy Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Sportowa w miejscowości Dobra,
 • teren przy basenie przeciwpożarowym, ul. Daniela w miejscowości Dołuje,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Górna w miejscowości Bezrzecze,
 • teren przy kościele w miejscowości Buk (Różanka).

 

MEBLE, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca w poszczególnych miejscowościach gminy.

 • z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

w terminie:  3 kolejne soboty w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik,

 • z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie):

w terminie:  5 kolejnych dni w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik.

 

W sposób ciągły można je oddawać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

UWAGA

PODCZAS AKCJI NIE SĄ ZBIERANE OPONY !!!

Mieszkańcy w sposób ciągły mogą przekazywać je do PSZOK-u ( limit roczny to 12 szt. na  gospodarstwo)

 

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO LEKACH

odbierane są z aptek, punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra:

Apteka na Górnej, ul. Górna 18a 72-003, Bezrzecze

Apteka Macierzanka, ul. Koralowa 90/2, 71-220 Bezrzecze

Centrum Leków, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Marzena Adamek Punkt Apteczny Dołuje, ul. Daniela 3, 72-002 Dołuje

Apteka Puls, ul. Welecka, 38, 72-006 Mierzyn

Apteka Dla Ciebie, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

EFEKT Farma S.C, Lubieszyn 1b, 72-002 Lubieszyn

 

tel. do pracowników PSZOK-u: 510 489 038.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019

Deklarację na rok 2019 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2018.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra; 
 • Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra;
 • Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać systematycznie w niżej wymienionych terminach:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- od marca do października - do 10-go każdego miesiąca danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)