Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 29 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 28 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 18 listopada 

 Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 16 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 15 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 14 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 12 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 8 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte w dniach 6 oraz 7 listopada.

Wykaz ulic, na których zostały umyte pojemniki na odpady komunalne w miesiącu wrześniu i październiku 2019 r. >> pobierz (pdf)

Szanowni Mieszkańcy

Ostatnia sesja Rady Gminy pokazała, iż pomimo szerokiej kampanii informacyjnej, w tym na stronie urzędu gminy, część radnych w dalszym ciągu nie zna najważniejszych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Publikowane są na portalach internetowych nieprawdziwe i niezgodne z obecnym brzmieniem ustawy rozwiązania wprowadzając mieszkańców w błąd.

Dotychczasowe zasady w gospodarce odpadami obowiązują do czasu podjęcia nowych uchwał przez rady gmin, ale maksymalnie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 5 września 2020 roku. Gminy w tym okresie muszą dostosować cały system, a nie wybrane elementy do wymagań zawartych w znowelizowanej ustawie.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzona w art. 5 ust. 3 ustawy nowelizacja w zakresie obowiązku właścicieli nieruchomości zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny! Artykuł ten stanowi, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych przez ministra do spraw środowiska. Tej, jakże zasadniczej zmiany w ustawie część radnych nie zauważyła, pomimo przesłania im w lipcu br. pisemnej informacji między innymi o tej kwestii - w załączeniu przedmiotowe pismo (pobierz pdf).

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aby przygotowali się do tego obowiązku. Z dotychczasowych uzyskiwanych informacji od osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki wynika, iż osoby takie kierują się dwoma przesłankami. Jedną z nich jest brak chęci i woli segregowania odpadów, drugą trudności organizacyjne w zakresie przechowywania worków na poszczególne rodzaje odpadów. Szczególnie osoby, które dotychczas kierowały się przy braku segregacji właśnie trudnościami w zakresie wygospodarowania miejsca na worki, mają czas na przemyślenie i przygotowanie organizacyjne, aby po przyjęciu przez Radę Gminy Dobra nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku mogły realizować ten obowiązek. Za stwierdzony brak selektywnej zbiórki odpadów z jednej strony grozi kara grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jest to wykroczenie), z drugiej strony w postępowaniu administracyjnym określona zostanie podwyższona opłata za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono tego obowiązku w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty. Przedział tej podwyższonej opłaty zostanie określony w uchwale Rady Gminy Dobra.

Kolejna zasadnicza zmiana w zakresie wprowadzenia proporcjonalnej ulgi w opłacie „śmieciowej” w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów zostanie przedstawiona niebawem w odrębnym artykule.

Wójt Gminy

Teresa Dera