Przypominamy mieszkańcom o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu, na budynku lub na ogrodzeniu działki, tabliczki z numerem porządkowym posesji.

Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U Nr 193, poz. 1287 - z późniejszymi zmianami ).

Brak oznakowania posesji utrudnia również podstawienie pojemników i odbiór odpadów.

Wójt Gminy Dobra

Informuję, że  w zakładce Gospodarka odpadami>>Harmonogram wywozu odpadów zamieszczone zostały harmonogramy wywozu odapdów komunalnych i selektywnych.

Zapraszamy do sprawdzenia terminu wywozu odpadów.

 

Wójt Gminy Dobra

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2013 r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra. Wykonawcą, który od 1 lipca br. obsługiwać będzie teren gminy jest konsorcjum złożone z firm REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. oraz Z.P.H.G. JUMAR – Julian Maruszewski.

Obecnie trwa akcja podstawiania pojemników oraz opracowywany jest harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości, który podamy niezwłocznie po otrzymaniu.

Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną dostarczone mieszkańcom w możliwie najkrótszym terminie.

Bardzo proszę mieszkańców gminy Dobra o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska – tel. 91 311 23 07 lub 91 311 22 81.

Właścicielom nieruchomości którzy dnia dzisiejszego nie złożyli deklaracji

przypominam o obowiązku jej niezwłocznego złożenia !!!

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

 

W dniu 25 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobra, odbyło się podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Dobra. Umowę, która obowiązywać będzie od dnia 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. podpisali Wójt Teresa Dera, Skarbnik Gminy Jolanta Jankowska oraz przedstawiciele wykonawców prac: właściciel Z.P.H.G. JUMAR – Julian Maruszewski i Dyrektor Handlowy Remondis Szczecin Sp. z o.o. – Monika Wierzbicka.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  INSTALACJI  PODWODOMIERZA  DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIE PODŁĄCZONYCH  DO SIECI KANALIZACYJNEJ, POSIADAJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKI  BEZODPŁYWOWE

 

Informuję, iż  firma POLDEK Dionizy Polikowski  wyraziła gotowość  prowadzenia   gospodarki   wodomierzowej dla nieruchomości nie  podłączonych do gminnej sieci  kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe informacje dotyczące montażu podwodomierzy należy uzgodnić z  Firmą POLDEK Dionizy Polikowski  pod numerem tel.  91 333 12 12.

Wójt Teresa Dera

Wszystkich mieszkańców gminy Dobra, zainteresowanych założeniem podwodomierza informuję, że w przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji stanowiącej własność gminy Dobra, zgodę na montaż oraz wskazanie miejsca montażu podwodomierza określać będzie firma POLDEK, która jest eksploatatorem sieci kanalizacyjnej. Biuro firmy znajduje się w Mierzynie, przy ulicy Weleckiej 38 (budynek "Centrum Mierzyn") - tel. 91 333 12 12.

W przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Szczecin, zgodę na montaż oraz wskazanie miejsca montażu podwodomierza, określać będą Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10 - tel. 91 418 44 31.

Wójt Teresa Dera

 

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości - pobierz (pdf)


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/315/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik. - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/316/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - pobierz (pdf)


Uchwała Nr XXII/317/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz (pdf)

Przypominamy, że do dnia 31 marca 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentujemy wzory wypełnionych deklaracji:

Nieruchomości zamieszkałe - selektywna zbiórka odpadów:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2013/deklaracja

Informuję, że Parlament RP zakończył prace ustawodawcze w zakresie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym w najbliższym czasie planowane jest rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w przyjętym systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ