KompostPrzypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane żadne bioodpady, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, nadal mogą odwozić do PSZOK-u bioodpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew po uprzednim rozdrobnieniu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że mimo zadeklarowania kompostowania właściciel nieruchomości nie kompostuje odpadów i nie posiada kompostownika lub uniemożliwia dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną do kontroli, przyznana ulga zostanie utracona (zgodnie z ww. ustawą utratę prawa do zwolnienia orzeka wójt gminy Dobra w drodze decyzji). Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o jego utracie stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego też, każdy z właścicieli nieruchomości przed skorzystaniem z ulgi w opłacie powinien zastanowić się i przeanalizować, czy jest w stanie skompostować wszystkie bioodpady wytworzone na swojej posesji.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska