OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH

(dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy)

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO będą za pomocą BDO prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową. Warto przypomnieć, że obowiązek wpisu do rejestru BDO ma większość przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady inne niż, odpady komunalne wytwarzane przez pracowników.

Firmy które nie uzyskały numeru rejestrowego BDO mogą mieć problemy z przekazaniem wytworzonych odpadów. Ważne by zrozumieć, że nawet gdy do tej pory przekazywałeś odpady podlegające ewidencji odpadów bez KPO lub KPO wystawiał w imieniu twojej firmy odbiorca to od stycznia taka operacje nie będzie możliwa.

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot ewidencjujący odpady wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załączniki do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to kolejne już rozporządzenie o BDO i obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Rejestracji podlegają podmioty, które podpadają pod jedną z tych ustaw:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (każdy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów). Przykładowo: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty, zakłady produkcyjne, solaria, zakłady kosmetyczne, duże biura, firmy budowlane.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Kto dokonuje wpisu do rejestru BDO

Wpisu do rejestru BDO dokonuje Marszałek Województwa (zobacz wykaz), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Każda firma wytwarzająca odpady inne niż komunalne lub sprzedająca produkty w opakowaniach musi do końca roku wpisać się do internetowej bazy. W przeciwnym razie grozi kara od 5 tys. zł do miliona, a nawet areszt (nakładana przez Główny i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska)

Szczegółowe informacje min. na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/

Źródło: https://kartaewidencji.pl – zakładka Rejestr BDO

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska