Wykonano i umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach środków POIŚ tj. na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy, na ul. Sportowej w Dobrej, przy przepompowni ścieków PS Nowa w Mierzynie, na Hydroforni w Buku i ul. Łąkowej w Wołczkowie.

  • 20181030_100106
  • 20181030_100431
  • 20181030_110407
  • 20181030_110419
  • 20181030_115426
  • 20181030_115802
  • 20181030_115813
  • PART_1540901345291
  • PART_1540901384507

Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” podpisano w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

W ramach pozyskanego dofinansowania przekraczającego 8 mln złotych w połowie września budżet gminy zasiliły pierwsze środki dotacji UE w kwocie ponad miliona złotych. Kolejne wystąpienia o ośrodki planowane są w następnych kwartałach.

Obecnie zakończono roboty polegające na rozbudowie oczyszczalni Redlica, budowie kanalizacji sanitarnej (tzw. nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy, wykonano sieci wodociągowe w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo oraz ul. Sportowej (etap I) w Dobrej. Natomiast w trakcie realizacji jest zadanie polegające na rozbudowie hydroforni w Buku (etap II). Wykonano min. dokumentację, konieczne prace wyburzeniowe, wiercenie studni, renowację dwóch istniejących studni oraz rozpoczęto budowę nowego budynku technologicznego stacji wraz z niezbędnymi sieciami między obiektowymi.

24 października b.r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu nr FMP-0214-18 p.n.: „Być jak Elizabeth”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 mieszkanek gminy Dobra, które odpowiedziały na zaproszenie Pani Wójt Teresy Dera i złożyły formularze rekrutacyjne do projektu „Być jak Elizabeth”.

Projekt został napisany dla 40 mieszkanek gminy Dobra i 10 gminy Blankensee i ma na celu integrację mieszkanek obu gmin oraz upamiętnienie 120 rocznicy wydania pierwszej powieści Elizabeth von Arnim „Elizabeth i jej ogród”.  Realizacja projektu przypada również, w ustanowionym przez Sejm, Roku Praw Kobiet oraz na 100 rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych.

Na ogłoszenie o naborze odpowiedziało 135 Pań, w związku z tym wprowadzono dodatkowe kryteria rekrutacyjne. W pierwszej kolejności do projektu zostały zakwalifikowane Panie, które po raz pierwszy zadeklarowały chęć udziału w projekcie, drugim kryterium była kolejność zgłoszeń. Na podstawie tych kryteriów zostało wyłonionych 40 Pań, które mają możliwość skorzystania z pełnego pakietu warsztatów, ćwiczeń oraz wycieczki na Rugię „Śladami Elizabeth”.

Serdecznie zapraszam mieszkanki gminy Dobra, które zadeklarowały udział w projekcie „Być jak Elizabeth”, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotek, ul. Żubrza 7 w Dołujach.

Teresa Dera

Wójt Gminy Dobra

W piątek 12 października odbył się pierwszy Transgraniczny Dzień Seniora dedykowany mieszkańcom gmin Dobra i Blankensee w ramach projektu nr FMP-0208-18 p.n.: „Transgraniczna Rada Seniorów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Spotkanie, które zostało zorganizowane w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, uroczyście otworzyli: Pani Wójt Teresa Dera i emerytowany Burmistrz Gminy Blankensee Alfons Heimer.

W spotkaniu wzięło udział ok. 150 mieszkańców partnerskich gmin, którzy zadeklarowali udział w projekcie.

W dniach 10 i 11 października b.r. odbyły się warsztaty integracyjne w ramach projektu nr FMP-0208-18 p.n.: „Transgraniczna Rada Seniorów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Spotkania, w których udział wzięły pierwsze cztery grupy beneficjentów, poprowadziła pani Magdalena Sierguć - terapeuta zajęciowy. Warsztaty prowadzone były w formie ćwiczeń i zabaw grupowych. Dzięki zajęciom integracyjnym organizowanym podczas warsztatów uczestnicy mogli poznać siebie nawzajem, co pozwoli im znacznie lepiej funkcjonować w grupie projektowej. Spotkania przyczyniły się do budowania udanych, pozytywnych relacji z innymi uczestnikami, pozwalały na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której beneficjenci mogli poczuć się zaakceptowani w swoim środowisku. Działania integracyjne dają szansę na kształtowanie się u mieszkańców gmin partnerskich postaw prospołecznych, co na kolejnych etapach projektu pozwoli na powołanie Transgranicznej Rady Seniora - ciała doradczego i opiniującego dla Wójta i Rady Gminy w zakresie polityki senioralnej.