Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra". Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Redlicy oraz zmodernizowano bioblok nr 1,
- rozbudowano hydrofornię w Buku,
- wybudowano kanalizację sanitarną od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
- wybudowano sieć wodociągową na ulicy Łąkowej w Wołczkowie,
- wybudowano sieć wodociągową na ul. Sportowej w Dobrej,
- wybudowano kanalizację sanitarną w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa, wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna.

"Dzięki realizacji projektu poprawiliśmy warunki życia i zdrowia mieszkańców. Udoskonaliliśmy funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej oraz umożliwiliśmy podłączenie do niej nowych budynków mieszkalnych. Poprawiliśmy też niezawodność dostaw wody przeznaczonej do spożycia i ograniczyliśmy ryzyko awarii urządzeń niezbędnych do produkcji wody pitnej oraz jej przesyłu. Umożliwiliśmy podłączenie do sieci nowych odbiorców. Realizacja projektu stworzyła podstawy do pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz poprawiła konkurencyjność gospodarczą regionu, dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie naszej aglomeracji" - mówi Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 15,56 mln złotych. Dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło ponad 8,06 mln złotych.