Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”

nr POIS.02.03.00-00-0307/17

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” jest Gmina Dobra. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11 kwietnia 2018 roku.  Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobra.

W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków Redlica (etap III), zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Buku, wybudowane zostanie ok 5,94 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,99 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie o 690 osób liczba mieszkańców Gminy korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (osoby przyłączone do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej) oraz 61 mieszkańców podłączonych zostanie do nowej sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

Kontrakt

Nazwa

 

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

Planowane do realizacji

2

Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zadanie wykonane

3

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo

Zadanie wykonane

4

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zadnie wykonane

5

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

Planowane do realizacji

6

Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II

W trakcie realizacji

7

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III

 Trwają odbiory

8

Promocja

Planowane do realizacji

9

Pomoc Techniczna

W trakcie realizacji

Całkowity koszt projektu to nieco ponad 16 milionów złotych, z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przekracza 8 milionów złotych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2020 roku.